Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thu Thủy
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mô phỏng khả năng chuyển hoá, vận chuyển và tích luỹ asen từ quặng thải pyrit và asenopyrit”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thu Thuỷ                     

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     08/03/1979                                           

4. Nơi sinh: Bắc Giang

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 4050/QĐ-ĐHKHTN-CTSV ngày 19/9/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQGHN.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu mô phỏng khả năng chuyển hoá, vận chuyển và tích luỹ asen từ quặng thải pyrit và asenopyrit”

8. Chuyên ngành:  Hoá môi trường                                

9. Mã số: 62440120

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:           Hướng dẫn chính: PGS.TS Trần Hồng Côn

                                                            Hướng dẫn phụ: PGS.TS Nguyễn Thị Cẩm Hà

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án đã nghiên cứu quá trình phong hóa giải phóng asen từ bãi thải quặng đuôi (đặc trưng pyrit và quặng giàu asenopyrit) sau quá trình tuyển quặng trên mô hình mô phỏng cột quặng thải ở điều kiện thấm nước và ngập nước. Kết quả đã phát hiện ra rằng hàm lượng sắt có trong quặng ảnh hưởng rất lớn đến nồng độ của asen tổng cũng như tỷ lệ As(III)/As(V) trong pha nước; song trong mọi trường hợp, ở điều kiện thấm nước As(V) luôn chiếm ưu thế và trong điều kiện ngập nước thì As(III) chiếm ưu thế; nhưng tổng nồng độ asen ở điều kiện thấm nước luôn lớn hơn rất nhiều so với điều kiện ngập nước.

Nghiên cứu quá trình chuyển hóa của asen trong pha nước sau phong hóa với sự có mặt của các ion song hành ở hai điều kiện đặc trưng: (1) thiếu khí, mô phỏng quá trình sau phong hóa, pha nước di chuyển theo các khe nứt và lỗ rỗng dưới mặt đất và (2) thoáng khí, mô phỏng pha nước sau phong hóa di chuyển trên mặt đất. Kết quả cho thấy tỷ lệ nồng độ Fe/As và pH là hai yếu tố quyết định đến sự lắng đọng và di chuyển của asen.

Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng As(V) vẫn có thể tồn tại ở điều kiện có giá trị Eh âm rất sâu và pH kiềm mà không bị khử về As(III).

Luận án cũng đã chứng minh được rằng chủng vi khuẩn khử lưu huỳnh (Desulfovibrio. sp) có đóng góp vào việc chuyển hóa của asen sau phong hóa; chúng có khả năng khử asenat về asenit và thậm chí xuống asenua tương tự như quá trình khử sunfat.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả của luận án đã đóng góp những hiểu biết thêm về việc cần phải bảo vệ môi trường trong bãi thải quặng sunfua sau tuyển đó là: quặng đuôi pyrit hay quặng đuôi giàu asenopyrit hay các khoáng sunfua khác được đổ thải trong điều kiện ngập nước thì khả năng gây ô nhiễm môi trường do phong hóa sẽ giảm đi nhiều so với trong điều kiện lộ thiên.

Luận án đã góp phần vào việc giải thích cơ chế chuyển hóa, vận chuyển và tích luỹ asen sau quá trình phong hóa quặng thải pyrit và asenopyrit, một trong những yêu cầu cấp thiết hiện nay trong việc nghiên cứu hành vi địa hóa của asen trong bãi thải quặng sunfua sau quá trình tuyển

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

Tiếp tục có các nghiên cứu về các khoáng sunfua khác cũng như hỗn hợp của các khoáng sunfua và tác động của các thành phần khác đến quá trình phong hóa, chuyển hóa, vận chuyển asen và các kim loại nặng

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Lê Thu Thủy, Trần Hồng Côn (2016), "Nghiên cứu quá trình giải phóng asen và một số kim loại từ quặng thải pyrite trên mô hình phòng thí nghiệm", Tạp chí Khoa học Tài nguyên môi trường, 11, tr. 60-63.

[2] Lê Thu Thuỷ, Trần Hồng Côn (2016), “Nghiên cứu quá trình giải phóng asen và một số kim loại nặng từ quặng thải arsenopyrite”, Tạp chí Tài nguyên và Môi trường,  22 (252), tr. 29-31.

[3] Lê Thu Thuỷ, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Thục Anh (2017), “Nghiên cứu tốc độ giải phóng kim loại và sự chuyển hoá arsen từ quặng thải arsenopyrite”, Tạp chí địa chất, loạt A số 364-365, tr. 71-80.

[4] Lê Thu Thuỷ, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Cẩm Hà, Nguyễn Thị Thục Anh (2018), "Nghiên cứu khả năng giải phóng kim loại nặng và sự chuyển hoá asen từ quặng thải pyrite", Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 23(2), tr.61-70.

[5] Le Thu Thuy, Tran Hong Con, Nguyen Thi Cam Ha, Nguyen Thi Thuc Anh (2018), “Arsenic behavior in water at the arsenopytite mine tailing”, 15th Regional Congress on Geology, Minerals and Energy of Southeast Asia (GEOSEA XV), Publishing House for Science and Tecnology, pp.212-213.

[6] Lê Thu Thuỷ, Nguyên Thị Thục Anh, Trần Hồng Côn, Nguyễn Thị Cẩm Hà, (2019), "Nghiên cứu ảnh hưởng của một số yếu tố đến chuyển hoá As(III) và As(V) từ quặng thải pyrite sau phong hoá", Tạp chí phân tích Hoá, Lý và Sinh học, 24(1), tr.78-84.

 

 Quang Quang - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |