Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Phương Thảo
Tên đề tài luận án: Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO         

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 23/9/1979

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1916/QĐ-ĐT ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định gia hạn số 5503/QĐ- ĐHQGHN ngày 29/12/2014 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

- Quyết định số 214/QĐ-KL ngày 25/4/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi tên đề tài luận án;

- Quyết định số 549/QĐ- KL ngày 15/9/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật về việc thay đổi người hướng dẫn khoa học;

- Quyết định trả về địa phương số 975/QĐ- KL ngày 29/12/2016 của Chủ nhiệm Khoa Luật.

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế 

9. Mã số: 9380101.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Thị Thu Thuỷ

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Luận án tạo nền tảng lý luận về pháp luật và thực tiễn về hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN.

- Luận án đã phân tích, chỉ rõ các tiêu chí hoàn thiện của pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN và những điều kiện đảm bảo cho việc hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN trong điều kiện cụ thể của Việt Nam.

- Luận án đưa ra những giá trị tham khảo có thể vận dụng trong quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật về xử lý hành vi CTKLM trong lĩnh vực SHCN ở Việt Nam.

-  Luận án đã đề xuất các quan điểm và nhóm giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật CTKLM trong lĩnh vực SHCN nhằm đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn và các yêu cầu trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể được sử dụng như một tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập tại các cơ sở đào tạo luật học, các nghề tư pháp, kinh tế... và cho các tổ chức, cá nhân quan tâm đến pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nội dung luận án đặt cơ sở cho những nghiên cứu tiếp theo về pháp luật cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

- Nguyễn Phương Thảo (2018), “Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp ở Việt Nam”, Dân chủ và pháp luật, 03 (312), tr. 32-38.

- Nguyễn Phương Thảo (2018), “Sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn nhằm cạnh tranh không lành mạnh theo pháp luật Việt Nam”, Dân chủ và pháp luật, 06 (315), tr. 31-35.

 

 Cấn Hương - Ban Đào tạo, VNU
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   |