Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Thị Oanh
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đa dạng thực vật tại khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho công tác bảo tồn".

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: PHẠM THỊ OANH 

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     29/8/1983                                                         

4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 5396/QĐ-ĐHKHTN ngày 18/12/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu đa dạng thực vật tại khu Bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang làm cơ sở cho công tác bảo tồn".

8. Chuyên ngành:  Thực vật học                                    

9. Mã số: 62420111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:          

- Hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Trung Thành

- Hướng dẫn phụ: TS. Đỗ Thị Xuyến

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Xây dựng được danh lục gồm 1.086 loài, 598 chi trong 160 họ thuộc 6 ngành thực vật bậc cao có mạch (Psilotophyta, Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta, Pinophyta, Magnoliophyta).

- Góp phần công bố 1 loài mới cho khoa học là Rung khôi - Rungia khoii D.V. Hai, Y.F. Deng & Joongku Lee, hÔ rô - Acanthaceae.

- Bổ sung 2 loài mới cho HTV Việt Nam là loài Mộc hương - Aristolochia chlamydophylla C.Y. Wu ex S.M. Hwang, họ Mộc hương - Aristolochiaceae và loài Sung vảy - Ficus squamosa Roxb., họ Dâu tằm - Moraceae.

- Ghi nhận vùng phân bố ở Việt Nam cho 1 loài có mặt trên lãnh thổ Việt Nam là loài Chàm lông - Strobilanthes hossei C. B. Clarke, họ Ô rô - Acanthaceae.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

- Kết quả của luận án là tư liệu nhằm góp phần vào công tác quản lý, sử dụng, phát triển bền vững tài nguyên thực vật tại Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu bảo tồn nguồn tài nguyên cây có ích ở Khu BTTN Chạm Chu.

- Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến sự đa dạng thực vật ở Khu BTTN Chạm Chu.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Phạm Thị Oanh (2016), "Nghiên cứu sự đa dạng về phân loại cây lấy gỗ tại khu bảo tồn thiên nhiên Chạm Chu, tỉnh Tuyên Quang", Tạp chí khoa học Đại học Hải Phòng 4(14), tr. 117 - 120.

[2]. Phạm Thị Oanh, Đỗ Thị Xuyến, Đỗ Văn Hài và Nguyễn Trung Thành (2017), "Ficus squamosa Roxb. (Họ Dâu tằm - Moraceae) được ghi nhận mới cho hệ thực vật Việt Nam", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN  33(3), tr. 94 - 97.

[3]. Phạm Thị Oanh, Nguyễn Trung Thành, Đỗ Thị Xuyến, Đỗ Văn Hài, Phạm Thị Thanh Hương và Deng Yunfei (2017), “Ghi nhận loài: Strobilanthes hossei  C.B. Clarke, họ Ô rô (Acanthaceae) có phân bố ở Việt Nam”, Báo cáo khoa học, Hội nghị Khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật lần thứ 7, Nxb. Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Hà Nội, tr. 309 - 312.

[4]. Pham Thi Oanh, Ngo Duc Phuong, Do Thi Xuyen, Nguyen Trung Thanh (2018), "Medicinal plant diversity at Cham Chu Nature Reserve Area, Tuyen Quang Province", VNU Journal of Science 34(2), pp. 41 - 45.

[5]. Pham Thi Oanh, Lai Viet Hung, Nguyen Trung Thanh, Do Van Truong (2018), "Aristolochia chlamydophylla (Aristolochiaceae),  a New Record for the Flora of Vietnam", VNU Journal of Science  34(2), pp. 69 - 73.

[6]. Do Van Hai, Pham Thi Oanh, Deng Yun Fei, Lin Zhe L, Ritesh Kumar Choudhary and Joongku Lee (2018), "Rungia khoii (Acanthaceae), a new species from northern Vietnam", Annales Botanici Fennici, 55: 333 - 337.

 Quang Lợi - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   |