Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Trung Hà
Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ TRUNG HÀ        

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 29/3/1974                                                 

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 560/QĐ-ĐT ngày 21/11/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Chỉnh sửa tên đề tài (lần 1) thành: “Quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực ngành Du lịch trình độ đại học theo tiếp cận năng lực” tại Quyết định số 474/QĐ-ĐT ngày 18/6/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

- Trả nghiên cứu sinh  khóa QH-2011-S chuyên ngành Quản lý giáo dục về cơ quan công tác tại Quyết định số 2042/QĐ-ĐT ngày 29/12/2016.

- Chỉnh sửa tên đề tài (lần 2) thành: “Quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch” tại Quyết định số 2176/QĐ-ĐT ngày 20/12/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                

9. Mã số: 9 14 01 14

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Nguyễn Đức Chính

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

* Về mặt lý luận: luận án đã

-        Góp phần hệ thống hóa và phát triển cơ sở lý luận về  quản lý chất lượng quá trình đào tạo trong giáo dục đại học nói chung và đào tạo trình độ đại học ngành du lịch nói riêng.

-        Xác định được mô hình năng lực của người học ngành du lịch làm mục tiêu cho quá trình đào tạo trình độ đại học ngành du lịch ở Việt Nam.

-        Xác định được cấu trúc của hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch và chỉ ra được các yếu tố cơ bản thuộc các nhóm Đầu vào - Quá trình - Đầu ra cần quản lý để tạo ra chất lượng quá trình ĐT.

* Về mặt thực tiễn: luận án đã

-        Phân tích để lựa chọn cấp độ quản lý chất lượng phù hợp với các cơ sở đào tạo trình độ đại học ngành du lịch. Trên cơ sở đó đề xuất: (1) Hệ thống quản lý chất lượng (ở cấp độ đảm bảo chất lượng) quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch phù hợp với thực tiễn giáo dục đại học Việt Nam; (2) Bảy biện pháp triển khai hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo nhân lực ngành du lịch vào thực tiễn các cơ sở giáo dục đại học.

-        07 biện pháp đã đề xuất gồm:

+      Tổ chức quán triệt sự cần thiết áp dụng phương thức đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo nhân lực trình độ đại học ngành du lịch đến mọi cấp lãnh đạo và thành viên

+      Ban hành các văn bản, quy chế thực hiện các hoạt động đảm bảo chất lượng đào tạo và tổ chức thi đua nhằm nâng cao chất lượng công việc

+      Xác định nội dung và hoàn thiện các quy trình cần có để QLCL các thành tố thuộc Đầu vào - Quá trình - Đầu ra của quá trình đào tạo ngành du lịch trình độ đại học

+      Đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý để thực hiện các qui trình công việc của quá trình đào tạo cử nhân ĐH ngành du lịch

+      Tổ chức lực lượng, triển khai vận hành và cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo cử nhân đại học ngành du lịch

+      Phát triển môi trường văn hóa chất lượng, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong đào tạo đại học ngành du lịch

+      Điều tiết hoạt động ĐBCL quá trình đào tạo trình độ đại học ngành du lịch cho phù hợp sự thay đổi của bối cảnh

-        Thử nghiệm thành công biện pháp “Đào tạo, tập huấn đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý để thực hiện các qui trình công việc của quá trình đào tạo cử nhân ĐH ngành du lịch

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng quá trình đào tạo trình độ đại học ngành du lịch nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực du lịch.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Nghiên cứu xây dựng hệ thống các quy trình, thủ tục, tiêu chí chi tiết trong hệ thống đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo nhân lực ngành du lịch trình độ đại học.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1.         Ngô Trung Hà (2014), Đào tạo theo tiếp cận năng lực hướng tới thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong Cộng đồng kinh tế ASEAN về nghề du lịch. Tạp chí Khoa học giáo dục số 104 (tháng 5/2014), Hà Nội.

2.         Ngô Trung Hà (2017), Khung năng lực trong đào tạo nhân lực du lịch. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, tập 14 số 11 (2017), TP Hồ Chí Minh.

3.         Ngô Trung Hà (2018), Thực trạng năng lực của sinh viên và hệ thống quản lí chất lượng quá trình đào tạo cử nhân ngành du lịch. Tạp chí Giáo dục số đặc biệt tháng 8 năm 2018, Hà Nội.

4.         Ngô Trung Hà (2018), Đảm bảo chất lượng quá trình đào tạo trình độ Đại học ngành Du lịch. Tạp chí Khoa học Giáo dục Việt Nam số 09 (tháng 9 năm 2018), Hà Nội.

 

 Thủy Lê - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   |