Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Nguyên Hà
Tên luận án: “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Đặng Nguyên Hà                                            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 01/10/1981                      

4. Nơi sinh: Xã Hòa Thuận, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

5. Quyết định công nhận NCS số: 3684/2015/QĐ-XHNV ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không                   

7. Tên luận án: “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk hiện nay”.

8.  Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử

9. Mã số: 62 22 03 02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học  hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thúy Vân

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án

- Làm rõ một số nội dung lý luận về năng lực tư duy lý luận và nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung,  cấp tỉnh nói riêng. 

- Luận án phân tích và luận giải ở khía cạnh Triết học nguyên nhân và những vấn đề đặt ra từ thực trạng nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk, từ đó đề xuất một số quan điểm và giải pháp có giá trị tư vấn cho các cấp chính quyền nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý nói chung, cấp tỉnh ở Đắk Lắk nói riêng.  

12. Khả năng ứng dựng trong thực tiễn:

- Kết quả nghiên cứu của luận án có giá trị tư vấn đối với các cấp Đảng, chính quyền khi ban hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Luận án cũng có thể dùng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy, nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến tư duy lý luận,

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Luận án có thể tiếp tục nghiên cứu theo mở rộng phạm vi nghiên cứu như: “Nâng cao năng lực tư duy lý luận của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Việt Nam”.

14. Các công trình có liên quan đến luận án:

1.   Đặng Nguyên Hà (2015),  “Giải pháp nâng cao trình độ tư duy lý luận cho đội ngũ cán bộ tỉnh Đắk Lắk hiện nay”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (232), Tr.76 - 79.

2.   Đặng Nguyên Hà (2016),   “Sự tác động của tư duy lý luận đến hoạt động ở người cán bộ lãnh đạo, quản lý hiện nay ”, Tạp chí Giáo dục lý luận, (245), Tr.52 - 54.

3.   Đặng Nguyên Hà (2018),  “Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở Việt Nam hiện nay ”, Tạp chí Khoa học Xã hội Việt Nam, (1), Tr.92 - 99

4.     Đặng Nguyên Hà (2018),  “Tư duy lý luận chính trị của cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh ở Đắk Lắk hiện nay”, Hội thảo khoa học: Triết học C.Mác và Việt Nam: Lịch sử và hiện tại” ,Trường Đại học Khoa học và nhân văn Hà Nội, Tr.18.

 Nguyễn Lê - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |