Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Ngọc Ánh
Tên đề tài luận án: Phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi được phủ một lớp vật liệu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Ngọc Ánh                          

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     25/10/1988                                                                  

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: Số 2875/QĐ-ĐHKHTN ngày 07/8/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

Quyết định về việc tạm ngừng học của học viên sau đại học số 2205/QĐ-ĐHKHTN ngày 19 tháng 6 năm 2017, Quyết định về việc tiếp tục học của học viên sau đại học số 4721/QĐ-ĐHKHTN ngày 29 tháng 12 năm 2017.

7. Tên đề tài luận án: Phương pháp điều kiện biên hiệu dụng và sóng Rayleigh trong các bán không gian đàn hồi được phủ một lớp vật liệu

8. Chuyên ngành:  Cơ học vật rắn                                                         

9. Mã số: 9440109.02

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Phạm Chí Vĩnh

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

-  Phát triển phương pháp điều kiện biên hiệu dụng cho liên kết trượt và liên kết lò xo.

- Phát triển phương pháp giới hạn không nén được cho vật liệu trực hướng chịu biến

dạng phẳng.

- Áp dụng phương pháp điều kiện biên hiệu dụng cùng phương pháp giới hạn không nén được, đã tìm ra các phương trình tán sắc dạng hiện của sóng mặt Rayleigh truyền trong các bán không gian đàn hồi phủ một lớp đàn hồi, với liên kết gắn chặt, liên kết trượt và liên kết lò xo, cho vật liệu trực hướng, nén được và không nén được.

 Các kết quả chính của luận án đã được công bố trên 09 bài báo quốc tế thuộc danh mục ISI (06 bài báo SCI, 03 bài báo SCIE), 01 bài báo quốc gia.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn: Sử dụng các phương trình tán sắc thu được để đánh giá không phá hủy các đặc trưng cơ học của các cấu trúc.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Áp dụng phương pháp điều kiện biên hiệu dụng, thiết lập các điều kiện biên hiệu dụng xấp xỉ cho lớp vật liệu phức tạp như, vật liệu dị hướng (chẳng hạn monoclinic có mặt phẳng đối xứng x­1=0, x­­­­­­­2 =0), vật liệu đàn điện,…

- Thiết lập ma trận chuyển cho lớp vật liệu đàn hồi dị hướng.

-  Áp dụng các điều kiện biên hiệu dụng thu được để nghiên cứu các bài toán phản xạ, khúc xạ trong môi trường đàn hồi phân lớp.

- Sử dụng ma trận chuyển và phương pháp điều kiện biên hiệu dụng tìm công thức tỷ số H/V trong cấu trúc lớp phủ BKG.

- Phát triển phương pháp giới hạn không nén được cho vật liệu monoclinic có mặt phẳng đối xứng x1=0, x2=0, x3=0.

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh, Vu Phuong Thanh (2014), “Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated by a thin isotropic   elastic layer with smooth contact”, Wave Motion, 51, 496-504.

[2] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2014), “An approximate secular equation of Rayleigh waves in an isotropic elastic half-space coated with a thin isotropic elastic layer”, Acta Mechanica, 225(9), 2539-2547.

[3] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2014), “Rayleigh waves in an orthotropic half-space coated by a thin orthotropic layer with sliding contact”, International Journal of Engineering Science, 75, 154-164.

[4] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2015), “Effective boundary condition method and Rayleigh waves in orthotropic half-spaces coated by a thin layer with sliding contact”, Archives of Mechanics, 67(6),  477-498.

[5] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2016), “Effective boundary condition method and approximate secular equations of Rayleigh waves in orthotropic half-spaces coated by a thin layer”, Journal of Mechanics of Materials and Structures, 11(3), 259-277.

[6] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh and Nguyen Thi Khanh Linh (2016), “On a technique for deriving the explicit secular equation of Rayleigh waves in an orthotropic half space coated by an orthotropic layer”, Waves in Random and Complex Media, 26(2), 176-188.

[7]  Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh and Nguyen Thi Khanh Linh (2016), “Exact secular equations of Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an orthotropic elastic layer”, International Journal of Solids and Structures, 83, 65–72.

[8] Pham Chi Vinh and Vu Thi Ngoc Anh (2016), “Rayleigh waves in a layered orthotropic elastic half-space with sliding contact”, Journal of Vibration and Control, 24(10), 2070-2079.

[9] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2016), “Rayleigh waves in an orthotropic elastic half-space overlaid by an elastic layer with spring contact”, Meccanica, 52 (4-5), 1189-1199.

[10] Pham Chi Vinh, Vu Thi Ngoc Anh (2015), “An approximate secular equation of Rayleigh waves in an elastic half-space coated by a thin weakly inhomogeneous elastic layer”, Vietnam Journal of Mechanics, 37 (1), 71- 80.

[11] Phạm Chí Vĩnh, Vũ Thị Ngọc Ánh, Sóng mặt Rayleigh trong bán không gian đàn hồi phủ một lớp vật liệu với liên kết lò xo, Hội nghị Khoa học toàn quốc Cơ học Vật rắn biến dạng lần thứ XII Thành phố Đà Nẵng, 6-7/08/2015, 1677-1684.

 Chu Đức - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   |