Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Trọng Nghĩa
Tên đề tài luận án: Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Trọng Nghĩa    

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:    05/4/1981                                                  

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 4439/QĐ-ĐT ngày 20/12/2012 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 315/QĐ-KL ngày 04/6/2013 của Chủ nhiệm Khoa luật, ĐHQGHN về việc thay đổi tên đề tài luận án tiến sĩ;

- Quyết định số 369/QĐ-KL ngày 30/6/2016 của Chủ nhiệm Khoa luật, ĐHQGHN về việc thay đổi người hướng dẫn khoa học;

- Quyết định số 350/QĐ-ĐHQGHN ngày 19/02/2016 và số 114/QĐ-ĐHQGHN ngày 16/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN về việc kéo dài thời gian học tập;

- Quyết định buộc thôi học và trả về địa phương số 948/QĐ-KL ngày 29/12/2017 của Chủ nhiệm Khoa luật, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Chủ thể buộc tội trong tố tụng hình sự

8. Chuyên ngành: Luật hình sự và tố tụng hình sự          

9. Mã số: 9380101.03

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Ngọc Quang

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Đây là công trình chuyên khảo trong khoa học pháp lý Việt Nam ở cấp độ luận án tiến sĩ nghiên cứu một cách cơ bản, có hệ thống về chủ thể buộc tội trong TTHS, những nội dung sau đây là đóng góp mới về mặt khoa học của luận án:

- Luận án làm rõ khái niệm buộc tội, chủ thể buộc tội trong TTHS; so sánh chức năng, nhiệm vụ của chủ thể buộc tội với chức năng, nhiệm vụ chủ thể gỡ tội và chủ thể xét xử trong TTHS; phân loại chủ thể buộc tội và hoạt động của chủ thể buộc tội trong TTHS; nghiên cứu các quy định về chủ thể buộc tội trong các mô hình TTHS của một số nước đại diện cho các truyền thống pháp luật điển hình trên thế giới và chỉ ra những giá trị có thể vận dụng ở Việt Nam; phân tích sự hình thành và phát triển các quy định về chủ thể buộc tội trong lịch sử PLTTHS Việt Nam từ năm 1945 đến nay.

- Luận án phân tích, đánh giá đầy đủ, có hệ thống các quy định về chủ thể buộc tội trong PLTTHS Việt Nam hiện hành, thực trạng áp dụng các quy định này tại Việt Nam, chỉ ra những ưu điểm, kết quả đã đạt được cũng như những vi phạm, hạn chế trong thực tiễn áp dụng các quy định về chủ thể buộc tội và nguyên nhân của những vi phạm, hạn chế đó.

- Luận án luận giải, làm rõ các yêu cầu đối với việc hoàn thiện pháp luật về chủ thể buộc tội và đề xuất, kiến nghị hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong TTHS và các giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng ở Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu và các đề xuất, kiến nghị trong luận án sẽ là cơ sở cho việc hoàn thiện các quy định về chủ thể buộc tội trong PLTTHS Việt Nam theo hướng khắc phục những bất cập, hạn chế trong pháp luật hiện hành, thiết kế các quy định về chủ thể buộc tội hợp lý, theo xu hướng chung của các nước trên thế giới, phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam. Kết quả nghiên cứu của luận án cũng là cơ sở đề ra các giải pháp tăng cường trách nhiệm của chủ thể buộc tội, nâng cao chất lượng, hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền con người trong TTHS.

Các giải pháp mà luận án đưa ra được dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn, do đó, có giá trị tham khảo thiết thực đối với các nhà lập pháp hình sự trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện PLTTHS, cũng như đối với các cán bộ làm công tác thực tiễn trong việc tìm hiểu, thực hiện các quy định của pháp luật về chủ thể buộc tội. Đồng thời, luận án sẽ là một tài liệu tham khảo có giá trị trong việc nghiên cứu và giảng dạy về PLTTHS tại các cơ sở đào tạo cử nhân luật cũng như tại các cơ sở đào tạo nghề luật về chủ thể buộc tội của các ngành Công an, kiểm sát, Tòa án và là tài liệu bổ ích cho những ai quan tâm đến vấn đề này.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo: không

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

1.   Nguyễn Trọng Nghĩa (2013), "Thực tiễn áp dụng Điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự về việc tách nhập vụ án hình sự để tiến hành điều tra", Tạp chí Tòa án, (04), tr 21-24.

2.   Nguyễn Trọng Nghĩa/Trần Trung Hiếu (2015), "Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện Thông tư liên tịch số 06/2013 về việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố", Tạp chí Kiểm sát, (05), tr. 44-48.

3.   Nguyễn Trọng Nghĩa (2015), "Kết quả 8 năm thực hiện Luật trợ giúp pháp lý trong ngành Kiểm sát quân sự", Tạp chí Kiểm sát, (18), tr. 55-58.

4.   Nguyễn Nghĩa (2016), "Chủ thể buộc tội theo pháp luật tố tụng hình sự của một số nước trên thế giới", Tạp chí Kiểm sát, (10), tr. 53-57.

5.   Nguyễn Trọng Nghĩa (2017), "Viện kiểm sát quân sự các cấp với việc thực hiện năng nhiệm vụ của ngành theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015", Tạp chí Kiểm sát, (24), tr. 45-48.

 Cấn Hương - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   |