Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Thu Hồng
Tên đề tài: Xây dựng một đường hướng sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo quan điểm hành động để dạy đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại cho sinh viên trường Đại học Thương mại

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hồng                                2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/10/1975                                               4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2331/QĐ-ĐHNN, ngày 23 tháng 12 năm 2016, của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ 26/11/2019 đến 26/11/2021 

7. Tên đề tài luận án: Élaboration d’une approche pédagogique assistée par les TIC selon la perspective actionnelle pour l’enseignement de la compréhension de textes en français commercial aux étudiants de l’Université Thuongmai (Xây dựng một đường hướng sư phạm có sự hỗ trợ của CNTT theo quan điểm hành động để dạy đọc hiểu văn bản tiếng Pháp thương mại cho sinh viên trường Đại học Thương mại)

8. Chuyên ngành: LL&PPGDBM Tiếng Pháp                   9. Mã số: 9140233.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

Luận án của chúng tôi đã thành công trong việc xây dựng và phát triển một đường hướng sư phạm mới và tiên tiến tích hợp CNTT dựa trên quan điểm hành động cho phép nâng cao năng lực đọc hiểu văn bản bằng tiếng Pháp thương mại của sinh viên năm 3 học tiếng Pháp tại Đại học Thương Mại Việt Nam.

Luận án đóng góp mới trong việc phát triển tri thức trong lĩnh vực giảng dạy ngoại ngữ và đặc biệt là tiếng Pháp trong các trường đại học ở Việt Nam, một mặt khẳng định rằng quan điểm hành động, một định hướng phương pháp luận mới và là một bước ngoặt trong việc giảng dạy ngoại ngữ và mặt khác, việc tích hợp CNTT trong giảng dạy ngôn ngữ và đặc biệt là ngôn ngữ chuyên ngành là điều tất yếu.

Kết quả nghiên cứu đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao việc dạy và học tiếng Pháp nói chung và tiếng Pháp thương mại nói riêng tại Trường Đại học Thương Mại Việt Nam.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Đường hướng sư phạm này có thể được áp dụng trong việc giảng dạy tiếng Pháp thương mại không chỉ ở trường Đại học Thương mại mà còn ở các trường đại học khác như các trường đại học thương mại, kinh tế, ngoại thương, tài chính, v.v.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

Luận án chắc chắn đã mở ra những hướng suy ngẫm và nghiên cứu mới. Nó có thể có những đóng góp nhất định vào việc thúc đẩy các nghiên cứu trong lĩnh vực dạy và học ngoại ngữ nói chung và học tiếng Pháp nói riêng, đặc biệt là tiếng Pháp thương mại. Do đó, chúng tôi tin rằng chúng tôi đã mở ra hướng đi cho các nghiên cứu khác có thể bổ sung hoặc làm sâu sắc thêm nghiên cứu này.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

Nguyễn Thị Thu Hồng (2018), “Intégration de la plateforme EDMODO dans l’autoformation du français des étudiants à l’Université de Commerce du Vietnam”, Enseignement et formation du/en français en contexte plurilingue–NXB ĐHQGHN – ISBN 978-604-968-988-8, tr. 291-297

Nguyễn Thị Thu Hồng (2019), « Intégration des TIC dans l’enseignement de la compréhension des textes en français commercial aux étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam », Hội thảo Quốc tế tại ĐHNN-ĐHQGHN

Nguyễn Thị Thu Hồng (2019), « Intégration de Kahoot, un outil de TIC, dans l’enseignement du français commercial aux étudiants de l’Université de Commerce du Vietnam », Hội thảo Quốc tế tại Siemriep, Cam-pu-chia

 Huỳnh Lê Gia Hân
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   |