Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Vũ
Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá và dự báo tai biến địa chất - địa kỹ thuật môi trường đô thị, áp dụng cho thành phố Hà Nội

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Vũ                                         2.Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh: 17/11/1980                                                4. Nơi sinh: Hà Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Số 3972/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/11/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không   

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá và dự báo tai biến địa chất - địa kỹ thuật môi trường đô thị, áp dụng cho thành phố Hà Nội.

8. Chuyên ngành:  Địa chất học                                    9. Mã số: 9440201.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Trần Mạnh Liểu; PGS.TS Nguyễn Huy Phương

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Luận án đã áp dụng hiệu quả lý thuyết hệ thống, lý thuyết hệ thống Địa – Kỹ thuật đô thị để đánh giá và dự báo các tai biến ĐC – ĐKTMT đô thị Hà Nội.

- Đã xây dựng hệ thống các bản đồ phân vùng địa chất công trình, bản đồ phân chia cấu trúc nền thành phố Hà Nội tỷ lệ 1:50.000, các bản đồ tải trọng tác động từ hệ thống  kỹ thuật đô thị đến môi trường địa chất.

- Đã tính toán và xây dựng các bản đồ dự báo tai biến ĐC – ĐKTMT đô thị Hà Nội (bản đồ phân vùng dự báo lún mặt đất do tải trọng san lấp nền, bản đồ phân vùng dự báo lún mặt đất do tải trọng công trình thành phố Hà Nội tỷ lệ 1:50.000, bản đồ phân vùng dự báo lún mặt đất do khai thác nước ngầm tỷ lệ 1:25.000).

- Đã tính toán dự báo tai biến ĐC – ĐKTMT (sập vòm hầm, trượt thành hầm, bùng nền đáy hầm, nước chảy vào hố móng, ...) liên quan đến xây dựng công trình ngầm đô thị Hà Nội tại một số công trình ngầm cụ thể (dạng điểm, dạng tuyến).

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn:

Kết quả của đề tài là tài liệu khoa học làm cơ sở cho các cơ quan hữu quan triển khai các công tác khảo sát, quy hoạch, thiết kế xây dựng lồng ghép với phòng tránh tai biến và bảo vệ môi trường, phát triển bền vững, cũng như chiến lược quản lý và khai thác tài nguyên môi trường địa chất đô thị hiệu quả trên địa bàn Hà Nội.

13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp giảm thiểu các tai biến ĐC – ĐKTMT đô thị thành phố Hà Nội.

- Xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát, hỗ trợ ra quyết định điều khiển hoạt động của hệ thống Địa – kỹ thuật đô thị (Monitoring).

14. Các công trình công bố liên quan đến luận án:

[1] Nguyễn Văn Vũ, Nguyễn Huy Phương, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Huy Quang, Nguyễn Văn Thương (2019), “Đánh giá, dự báo lún mặt đất thành phố Hà Nội do san lấp nền và xây dựng công trình trên móng nông”, Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc VIETGEO 2019, tr. 256-262.

[2] Nguyễn Văn Vũ, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Huy Phương, Nguyễn Văn Thương (2019), "Nghiên cứu phân chia cấu trúc nền thành phố Hà Nội và đánh giá khả năng xây dựng của chúng", Kỷ yếu hội nghị khoa học toàn quốc VIETGEO 2019, tr. 201-210.

[3] Nguyen Van Vu, Tran Manh Lieu, Nguyen Ngoc Truc. A Methodology to Evaluate and Forecast Environ – Geotechnical Hazards in the Central area of Hanoi.18th International Multidisciplinary Scientific Geoconference Sgem 2018, Volume 18, Issue 1.2, 30 June - 09 July, 2018,

[4] Nguyen Van Vu, Nguyen Van Thuong, Nguyen Ngoc Truc. Characteristics of Geotechnical and Environmental Hazards in Hanoi area. VietGeo 2018, Pages 510-516.

[5] Nguyễn Văn Vũ, Trần Mạnh Liểu, Nguyễn Huy Phương (2019), "Nghiên cứu, phân tích, đánh giá ma sát âm của đất lên cọc bê tông cốt thép khu vực Đô thị trung tâm thành phố Hà Nội", Tạp chí KHCN Xây dựng – Số 4/2019, tr. 39-48.

 Quế Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   |