Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thu Nguyệt
Tên đề tài: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay

1. Họ và tên: Đoàn Thu Nguyệt                                       2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 7/9/1987                                                   4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 1745/2017/ QĐ-XHNV ngày 13/7/2017 của Hiệu trưởng trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử    

9. Mã số: 62220302

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TSKH Lương Đình Hải – Viện Nghiên cứu con người, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Tổng quan được tình hình nghiên cứu về cách mạng khoa học và công nghệ, lối sống và lối sống của thanh niên, các nghiên cứu về giải pháp xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên Việt Nam trong điều kiện ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ;

- Làm rõ được những vấn đề lý luận về ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên;

- Chỉ ra thực trạng và những vấn đề đặt ra từ sự ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống thanh niên Việt Nam hiện nay;

- Đề xuất được quan điểm và giải pháp xây dựng lối sống tích cực cho thanh niên Việt Nam trong điều kiện ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án góp phần chỉ ra thực trạng ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay. Những giải pháp được luận án đưa ra là những gợi mở cho các cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách khoa học và công nghệ cũng như chính sách đối với thanh niên Việt Nam trong thời gian tới. Ngoài ra, luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy những vấn đề có liên quan.

 13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:

- Triết học về lối sống của các nhóm dân cư trong điều kiện biến đổi của môi trường xã hội, môi trường công nghệ;

- Chính sách đối với thanh niên;

- Lý luận của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Đoàn Thu Nguyệt (2019), “Để khoa học công nghệ trở thành “lực lượng sản xuất trực tiếp’ ở Việt Nam”, Tạp chí Tuyên giáo (5), tr 60- 64.

2. Lương Đình Hải, Đoàn Thu Nguyệt (2020), “Giai đoạn mới của kinh tế thế giới và tác động của nó đến con người và xã hội Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu con người (3), tr 3-8.

3. Đoàn Thu Nguyệt (2020),  “Một số ảnh hưởng của cách mạng khoa học và công nghệ đến lối sống của thanh niên Việt Nam hiện nay”, Tạp chí Khoa học xã hội và nhân văn, tập 6 (1b), tr.1-9.

 Quế Anh
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   |