Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Minh Thắng
Tên đề tài: Vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

1. Họ và tên: Vũ Thị Minh Thắng                                     2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 16/4/1975                                                 4. Nơi sinh: Bắc Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2999/2013/QĐ-XHNV-SĐH ngày 30/12/2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Vấn đề Nhà nước thế tục ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới đường lối, chính sách tôn giáo

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                       9. Mã số: 62 31 02 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS Đỗ Quang Hưng

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:

- Góp phần làm sáng tỏ vấn đề nhà nước thế tục ở Việt Nam, cả ở chiều cạnh lý luận cũng như thực tiễn.

- Đề xuất một mô tả cảnh quan tôn giáo Việt Nam đương đại từ quan điểm phân tích chính trị học.

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Luận án có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo trong một số lĩnh vực nghiên cứu tôn giáo học và chính trị học Việt Nam.

13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Quan hệ chính trị - tôn giáo, lý thuyết về thế tục hóa và nhà nước thế tục.

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:

1. Nguyễn Thị Thúy Hằng, Vũ Thị Minh Thắng (2015), “Sự hình thành không gian công ở Việt Nam trước năm 1945: Nghiên cứu dưới góc độ Báo chí học, Chính trị học và Lịch sử”, Nghiên cứu liên ngành trong khoa học xã hội và nhân văn - Tiếp cận từ góc độ lý thuyết và thực tiễn (Kỷ yếu Hội nghị khoa học cán bộ trẻ và học viên sau đại học năm học 2014-2015), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.298-309.

2. Vũ Thị Minh Thắng, Nguyễn Thị Thúy Hằng (2018), “Phật giáo Phương Tây - Biểu đạt và ảnh hưởng”, Phật giáo nhập thế và các vấn đề xã hội đương đại (Kỷ yếu Hội thảo quốc tế), Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, tr.467-479.

3. Vũ Thị Minh Thắng (2019), “Về mối quan hệ giữa tôn giáo và chính trị trong thời đại ngày nay”, Tạp chí Cộng sản (924), tr.107-111.

4. Nguyen Thi Thuy Hang, Vu Thi Minh Thang, Do Quang Hung (2020), "Ho Chi Minh's thought on religion and religious affairs", Ho Chi Minh's Heritage in Vietnam and abroad, Moscow University Press, Moscow, pp.188-202.

 Thái Huy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   |