Vị trí tuyển dụng
Trang chủ   >  TUYỂN DỤNG  >   Vị trí tuyển dụng  >  
[INFEQA_2022.01] Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục tuyển dụng 04 nghiên cứu viên và 01 chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo
Thực hiện sứ mệnh trở thành tổ chức hàng đầu tham mưu, tư vấn về công tác lãnh đạo, quản lý giáo dục, đảm bảo chất lượng giáo dục, kiểm định chất lượng giáo dục và quản trị đại học, Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục có nhu cầu tuyển dụng 01 Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo và 04 nghiên cứu viên về công nghệ giáo dục, phương pháp giáo dục, quản lý công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và đánh giá chất lượng giáo dục.

[INFEQA.2022.01] VIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, ĐHQGHN TUYỂN DỤNG 04 NGHIÊN CỨU VIÊN VÀ 01 CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ĐÀO TẠO

Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục, ĐHQGHN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2022, nội dung cụ thể như sau:

I. Điều kiện, tiêu chuẩn chung

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

- Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm dự tuyển.

- Có đủ sức khỏe để thực hiện các công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

II. Vị trí việc làm, số lượng và tiêu chuẩn tuyển dụng

Số lượng tuyển dụng 05 người cho các vị trí việc làm sau:

TT

Vị trí

Số lượng

Tiêu chuẩn tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng

1

Chuyên viên Quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo

01

- Tốt nghiệp bậc đại học chính quy loại khá trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Quản lý giáo dục, Ngoại ngữ…tại Cơ sở giáo dục có uy tín (ưu tiên ứng viên có bằng Thạc sĩ)

Xét tuyển

- Có kinh nghiệm tối thiểu 04 năm làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học trong lĩnh vực quản lý khoa học và công nghệ, đào tạo, truyền thông, tổng hợp thống kê.

- Hiểu biết về hệ thống văn bản pháp luật về công tác quản lý khoa học và công nghệ, công tác đào tạo, công tác truyền thông.

- Có kinh nghiệm xây dựng các loại báo cáo tổng hợp.

- Có khả năng lập kế hoạch công tác, tổng hợp và xử lý các công văn, giấy tờ

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

- Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trình độ B1 (CERF) trở lên.

2

Nghiên cứu viên về công nghệ giáo dục

01

- Tốt nghiệp bậc thạc sĩ loại giỏi hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá giáo dục, Ngoại ngữ, Xã hội học, Công nghệ giáo dục, Nghiên cứu giáo dục, Công nghệ thông tin hoặc ngành phù hợp.

Xét tuyển

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí nghiên cứu về công nghệ thông tin, công nghệ giáo dục...

- Có khả năng nghiên cứu khoa học:

 Có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

- Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trình độ B2 (CERF) trở lên.

3

Nghiên cứu viên về phương pháp giáo dục

01

- Tốt nghiệp bậc thạc sĩ loại giỏi hoặc tương đương trở lên chuyên ngành Đo lường và Đánh giá giáo dục, Ngoại ngữ, Xã hội học, Công nghệ giáo dục, Nghiên cứu giáo dục, Công nghệ thông tin hoặc ngành phù hợp.

Xét tuyển

- Có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm việc ở vị trí nghiên cứu viên về công nghệ thông tin, phương pháp giáo dục, đảm bảo chất lượng...

- Có khả năng nghiên cứu khoa học: có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên.

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

- Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trình độ B2 (CERF) trở lên.

4

Nghiên cứu viên về quản lý công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

01

- Tốt nghiệp Thạc sĩ đạt loại Giỏi trở lên ở các CSGD có uy tín, thuộc ngành/chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, hoặc ngành phù hợp

Xét tuyển

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí nghiên cứu viên về công tác đảm bảo chất lượng, quản trị đại học, đánh giá chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu.

- Có khả năng nghiên cứu khoa học: có bài viết công bố trên tạp chí khoa học chuyên ngành có mã số chuẩn ISSN hoặc chương sách xuất bản có mã số chuẩn ISBN hoặc tương đương trở lên

- Hiểu biết về hệ thống văn bản pháp luật về công tác ĐBCL và KĐCLGD.

- Có kinh nghiệm xây dựng các loại báo cáo về công tác ĐBCL và KĐCLGD.

- Có chứng chỉ về Tự đánh giá và viết báo cáo tự đánh giá cấp chương trình đào tạo và/hoặc cơ sở giáo dục.

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

 

- Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trình độ B2 (CERF) trở lên.

5

Nghiên cứu viên về công tác đánh giá chất lượng giáo dục

01

- Tốt nghiệp Thạc sĩ đạt loại Giỏi trở lên ở các CSGD có uy tín, thuộc ngành/chuyên ngành Đo lường và đánh giá trong giáo dục, Quản lý giáo dục, hoặc ngành phù hợp.

Xét tuyển

- Có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm làm việc ở vị trí nghiên cứu viên về công tác đảm bảo chất lượng, quản trị đại học, đánh giá chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu.

- Có khả năng lập kế hoạch công tác, tổng hợp và xử lý dữ liệu.

- Hiểu biết về hệ thống văn bản pháp luật về công tác ĐBCL và KĐCLGD.

- Có kinh nghiệm xây dựng các loại báo cáo về công tác ĐBCL và KĐCLGD.

- Đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014.

- Tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) trình độ B2 (CERF) trở lên.

- Có kinh nghiệm xây dựng các loại báo cáo tổng hợp.

 

Tổng cộng

05

 

 

III. Hình thức, nội dung tuyển dụng:

3.1. Hình thức tuyển dụng: xét tuyển

3.2. Nội dung xét tuyển

3.2.1. Vòng 1: Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

3.2.2. Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

- Nội dung phỏng vấn:

 + Kiến thức chung: Luật Viên chức số 58/2010/QH12 ban hành ngày 15/11/2010, Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13 và số 34/2018/QH14 ngày 19/11/2018 sửa đổi bổ sung 1 số điều của Luật Giáo dục đại học, Luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20/11/2019; Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Quyết định số 1819/QĐ-ĐHQGHN ngày 01/06/2017 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc Ban hành Quy định chế độ làm việc của giảng viên và nghiên cứu viên tại ĐHQGHN; Hiểu biết chung về ĐHQGHN, về Viện ĐBCLGD.    

+ Kiến thức chuyên môn: Kiến thức về vị trí việc làm hoặc lĩnh vực tuyển dụng.

3.3. Hồ sơ dự tuyển

- Phiếu đăng kí dự tuyển (theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/09/2020 của Chính phủ)

- Đơn đăng kí dự tuyển viên chức (Theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư 15/2012/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 25/12/2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức).

- Sơ yếu lí lịch tự thuật theo mẫu quy định, có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Bản sao công chứng các văn bằng, chứng chỉ và bảng kết quả học tập phù hợp với yêu cầu của vị trí tuyển dụng. Các văn bằng chứng chỉ do nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, có công chứng. Văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải có bản sao có công chứng Giấy công nhận văn bằng của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục Đào tạo.

- Các giấy tờ xác nhận thâm niên công tác theo yêu cầu của vị trí dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khoẻ còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21/11/2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe (có giá trị trong thời hạn 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

- Bản sao công chứng Giấy khai sinh.

- 02 phong bì có dán tem, ghi rõ địa chỉ liên lạc của người nhận và 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm (ảnh được chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

- Lệ phí dự tuyển: 500.000 VNĐ/1 hồ sơ (nộp cùng hồ sơ)

3.4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 30/8/2022-30/9/2022

Buổi sáng từ 08h30 đến 11h30, buổi chiều từ 14h00 đến 16h30 (các ngày làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần).

- Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Đảm bảo chất lượng giáo dục – ĐHQGHN (phòng 702, Nhà C1T, số 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội). ĐT: (024) 37547625 Không nhận hồ sơ gửi qua đường bưu điện.

- Hồ sơ đã nộp không trả lại.

Các thông tin liên quan đến đợt tuyển dụng được cập nhật tại website: http://infeqa.vnu.edu.vn/

Sau khi nhận hồ sơ của các ứng viên, Phòng Hành chính Tổng hợp thực hiện các thủ tục xét tuyển theo đúng quy định.

 Ban TCCCB - INFEQA
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :