Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách các cơ sở đào tạo đại học, nghiên cứu khoa học và tổ chức quốc tế đã ký văn bản hợp tác với Đại học Quốc gia Hà Nội

 

(Thông tin cập nhật vào tháng 03/2015)

TT

Thời gian

Tổ chức

Người ký

1.

4/1994

Monash University, Australia

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

2.

10/10/1994

EF Int'l School United States of America ( USA )

Dr. Vu Ngoc Tu – Director of Int'l Relations Dept.

3.

26/11/1994

University of Passau

Prof. Nguyen Van Dao

President

4.

28/11/1994

Royal Melbourne Institute of Technology ( Australia )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

5.

6/1/1995

Hoseo University ( Korea )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

6.

 25/2/1995

Victoria University of Technology

( Australia )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

7.

21/3/1995

Royal Melbourne Istitute of Technology, Australia

Prof. Nguyen Văn Dao

President

8.

1/7/1995

Cultural Dept. of Embassy of France

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

9.

26/7/1995

Chulalongkorn University

( Thailand )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

10.

6/9/1995

Int'l Institute for Cooperative studies ( USA )

Dr. Vu Ngoc Tu - Director

of Int'l Relation Dept.

11.

10/10/1995

Indiana University ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

12.

27/11/1995

Berlin Humboldt University

( Germany )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

13.

9/12/1995

The Sanwa bank Foundation

( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

14.

1996

University of Paris 7 ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

15.

24/1/1996

Int'l Center of Economic & Cultural Exchange , Guang Xi, China

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

16.

26/2/1996

University Pertanian Malaysia

 ( UPM )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

17.

7/3/1996

University of Oregon ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

18.

12/3/1996

Montpellier I University ( France )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

19.

24/4/1996

Ethnic Institute of Guang Xi,

China

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

20.

25/4/1996

Waseda university ( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

21.

17/6/1996

University of Wisconsin-Madison

( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

22.

22/8/1996

University of Hawaii ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

23.

10/1996

Council for International Educational Exchange (USA)

Dr. Vu Ngoc Tu

Director, IRD

24.

23/10/1996

Group of Mercier ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

25.

31/10/1996

Tuolon-Var University ( France )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

26.

14/11/1996

Daito Bunka University ( Japan )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

27.

22/11/96

Russia Electronic Scientific

Academy & Radio Technic

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

28.

16/12/1996

Indiana University Purdue University, Indianapolis, USA

Prof. Nguyen Van Dao

President

29.

28/12/1996

Auckland institute of Technology Auckland ( New Zealand )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

30.

29/12/1996

California State University,

Long Beach ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

31.

1997

Senshu University, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

32.

1997

Angeles University Foundation

 (Philippines)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

33.

29/5/1997

Australia- Vietnam Project

Prof. Pham Ky Anh

Director for System Develop.

34.

10/7/1997

California State University, Sacramento ( USA )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

35.

31/7/1997

Claude Bernard Lyon I Villeurbanne ( France )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

36.

1/8/1997

Ritsumaykan University ( Japan )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

37.

23/1/1998

University of Canberra, Australia

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

38.

30/9/1997

Pierre & Marie Curie University, France

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

39.

27/7/1998

National University of Laos

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

40.

10/6/1998

Australian Center of Int'l Agricultural Research ( Australia )

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

41.

19/11/1998

Moscow State University

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

42.

30/12/1998

Trinity College

Prof. Nguyen Van Dao

President

43.

29/3/1999

Konkuk university, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

44.

23/4/1999

Guizhou University, China

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President of VNU

45.

23/4/1999

Chungnam National University, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

46.

26/4/99

Kyung Hee University ( Korea )

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

47.

2/8/1999

Texas Tech University ( USA )

Prof. Dao Trong Thi

Vice-President of VNU

48.

19/8/1999

Vrije Universiteit Brussel (Belgium)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

49.

15/10/1999

Tokai Gakuen University

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice-President

50.

18/10/1999

Henan University (China)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

51.

20/8/1999

Osaka University of Foreign Studies (Japan)

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

52.

15/12/1999

National University of Tokyo, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

53.

1/1/2000

Showa Women’s University, Japan

Prof. Nguyen Van Dao

President of VNU

54.

6/1/2000

Chonbuk University (Korea)

Prof. Nguyen Van Dao

President

55.

5/6/2000

The University of Queensland (Australia)

Prof. Nghiem Dinh Vy

Vice -President of VNU

 

56.

13/6/ 2000

Wageningen University, (Netherlands)

Prof. Dang Duc Nga

Director of Academic Affairs Department

57.

14/6/ 2000

RMIT (Melbourne)

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice -President of VNU

58.

25/7/2000

Chungwoon University, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President

59.

11/9/2000

Oregon University, (USA)

Prof. Nguyen Van Dao

President

60.

5/10/2000

Brest University (France)

Prof. Nguyen Van Dao

President

61.

12/10/2000

Southeast University (China)

Prof. Nguyen Van Dao

President

62.

16/10/2000

Chungbuk National University (Korea)

Prof. Nguyen Van Dao

President

63.

24/10/2000

Tehran University (Iran)

Prof. Nguyen Van Dao

President

64.

5/11/2000

4 đại học

Prof. Nguyen Van Dao

65.

6/11/2000

Kumamoto Gakuen University (Japan)

Prof. Nguyen Van Dao

President

66.

13/11/2000

Royal Melbourne Institute of Technology (Australia)

Prof. Nguyen Van Dao

President

67.

12/4/2001

Bohang University of Science and Technology, Korea

Prof. Nguyen Van Dao

President

68.

12/4/2001

University of New England

New South Wales, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice -President of VNU

Nguyen Thi My Loc

69.

17/5/2001

University of Amsterdam, The Netherlands

Prof. Nguyen Van Dao

President

70.

14/5/2001

University of Paris Sud XI

Prof. Nguyen Van Dao

President

71.

19/7/2001

Sun Moon University (Korea)

Prof. Dao Trong Thi

President

72.

24/7/2001

The University of New South Wales, Sydney, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

73.

21/9/2001

Waseda University, Japan (ký l¹i)

Prof. Dao Trong Thi

74.

10/2001

United Business Institutes, Brussels (Belgium)

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice - President

75.

10/2001

Chungwoon University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

76.

26/11/2001

The University of South Florida, USA

 

Prof. Dao Trong Thi

President

77.

11/12/2001

RMIT International University,

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

78.

28/1/2002

National University of Laos

Prof. Nguyen Đuc Chinh

Vice-President

79.

25/3/2002

University of Greifswald (Germany)

Prof. Dao Trong Thi

President

80.

4/2002

Changwon National University

Prof. Dao Trong Thi

President

81.

15/4/2002

Korean Foundation for Advance Study

Prof. Dao Trong Thi

President

82.

17/4/2002

University of Oregon. USA

Prof. Dao Trong Thi

President

83.

8/5/2002

National Yulin University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

84.

14/5/2002

§¹i häc N¨ng l­îng M¸t-xc¬-va, Nga

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

85.

12/6/2002

University of PARIS VI

Prof. Dao Trong Thi

President

86.

19/6/2002

JICA Vietnam Office

Prof. Dao Trong Thi

President

87.

 

MEI, Rusia

Prof. Dao Trong Thi

President

88.

1/7/2002

University of Washington, USA

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

89.

2/7/2002

California, Fullerton, Mü

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

90.

26/8/2002

Vocational and Technical Education Institutions in Taiwan, ROC

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

91.

27/8/2002

RMIT International University Vietnam

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

92.

27/9/2002

The University of Hawai’i, Mü

Prof. Dao Trong Thi

President

93.

3/10/2002

Fachhochule Stralsund/University of Applied Sciences, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice - President

94.

7/10/2002

Changwon National University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

95.

7/10/2002

Universities Participating in International Conference of Academia 2002

Prof. Dao Trong Thi

President

96.

10/10/2002

Kangwon National University, Korea

Dr. Vu Ngoc Tu

International Relations Department

97.

11/11/2002

The University of New South Wales, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

98.

14/11/2002

Humboldt Berlin University, Germany

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

99.

16/12/2002

Osaka University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

100.

2002

The University of Melbourne, Australia

Prof. Nguyen Duc Chinh

Vice – President

101.

23/12/2002

 

University of Rouen, France

Prof. Dao Trong Thi

President

102.

12/2/2003

Ruhr-University Bochum, Germany

Prof. Dao Trong Thi

President

103.

9/3/2003

University of Greifswald, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

104.

12/3/2003

Kangwon National University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

105.

20/3/2003         

Myongji University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

106.

26/3/2003

L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)

Prof. Dao Trong Thi

President

107.

4/5/2003

L’Université de Rouen

Prof. Dao Trong Thi

President

108.

23/6/2003

L’Universite Joseph Fourier De Grenoble (UJF)

 

109.

23/7/2003

Singapore International Foundation, Singapore

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

110.

15/8/2003

The University of Nottingham

Prof. Dao Trong Thi

President

 

111.

16/9/2003

University of New England, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

112.

23/9/2003

Ruhr-Universitat Bochum, Germany

Prof. Dao Trong Thi

President

113.

16/10/2003

The Global Higher Education Alliance

Prof. Dao Trong Thi

President

114.

12/11/2003

Kumamoto Gakuen University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

115.

9/11/2003

Meijo University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

116.

26/11/2003

Fjitsu Vietnam Limited (FVL), Japan

Assoc. Prof. Vu Ngoc Tu

Director

International Relations Department

117.

12/1/2004

Đại học Sofia “ST. Kliment Ohridski”

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

118.

29/1/2004

Seoul National University

Prof. Dao Trong Thi

President

119.

8/5/2004

Changwon National University

Prof. Dao Trong Thi

President

120.

22/6/2004

L’Université des Sciences Social – Toulouse 1

Prof. Dao Trong Thi

President

121.

26/6/2004

Le Convervatoire National des Arts et MÐtiers µ Paris

Prof. Dao Trong Thi

President

122.

02/11/2004

Asian Development Bank Institute

Prof. Dao Trong Thi

President

123.

9/12/2004

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

124.

15/11/2004

Chaoyang University of technology, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

125.

17/12/2004

L’Universite Paris - Sud 11

Prof. Dao Trong Thi

President

126.

22/12/2004

Anhui University of Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

127.

19/7/2004

AIX-Marseille

Prof. Dao Trong Thi

President

128.1

15/2/2005

Osaka University of Foreign Studies

Prof. Dao Trong Thi

President

129.

8/2/2005

L’UniversitÐ Laval, QuÐbec, Canada

Prof. Dao Trong Thi

President

130.

14/3/2005

Toshiba Corporation, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

131.

17/3/2005

The University of the Ryukyus

Prof. Dao Trong Thi

President

132.

25/3/2005

Macquarie University -sydney, Australia

Prof. Dao Trong Thi

President

133.

28/3/2005

National University of Laos

Prof. Dao Trong Thi

President

134.1

25/5/2005

National Chung Hsing University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

135.

25/5/2005

Kao Yuan University, Taiwan

Prof. Dao Trong Thi

President

136.

9/6/2005

North Carolina State University, USA

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

137.

7/6/2005

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

138.

3/6/2005

National University of Kaohsiung, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice - President

139.

16/4/2005

La Trobe University

Prof. Vu Minh Giang

140.

22/6/2005

The Oklahoma State Regents for Higher Education

Prof. Dao Trong Thi

President

141.

27/6/2005

Shu-te Iniversity, Taiwan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

142.

30/6/2005

Tokyo University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

143.

26/7/2005

Dalhousie University, Canada

Prof. Dao Trong Thi

President

144.

16/8/2005

Kansai University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

145.

25/10/2005

Posco TJ Park Foundation, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

146.

20/10/2005

Japan Advanced Institute of Science and Technology, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

Vice – President

147.

17/11/2005

Chungwoon University, Korea

Prof. Dao Trong Thi

President

148.

20/12/2005

The University of the West of England, Bristol

Prof. Dao Trong Thi

President

 

149.

16/5/2006

Soka University

Prof. Dao Trong Thi

President

150.

8/11/2006

University of New England

Prof. Dao Trong Thi

President

151.

3/11/2006

4 major universities in Asia

Prof. Dao Trong Thi

President

152.

26/1/2007

Korea Research Council for Science & Technology

Prof. Dao Trong Thi

President

153.

29/1/2007

National Tsing Hua University

Prof. Dao Trong Thi

President

154.

23/10/2006

Tsing University, China

Prof. Dao Trong Thi

President

155.

7/2/2007

JAIST, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

156.

28/3/2007

YAMADA OSAMITSU Scholarship Foundation

Prof. Dao Trong Thi

President

157.

16/3/2007

AUN + China

Prof. Dao Trong Thi

President

 

158.

5/3/2007

Liege University, Belgium

Prof. Dao Trong Thi

President

159.

22/3/2007

Flinders University, Australia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

160.

23/3/2007

Kun Shan University, Taiwan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

161.

3/5/2007

Sochon Foundation, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

162.

25/6/2007

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

163.

30/5/2007

Tamagawa University, Tokyo, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

164.

17/7/2007

Loyola University Chicago, USA

Prof. Dao Trong Thi

President

165.

13/9/2007

Kyoto University, Japan

Prof. Dao Trong Thi

President

166.

3/10/2007

Saxion Hogescholen, University of Applied Sciences in Deventer and Enschede, The Netherlands

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

167.

5/10/2007

Hogskolan Dalarna, Sweden

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

168.

11/11/2007

BESETOHA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

169.

19/11/2007

Osaka University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

170.

27/12/2007

City of Kawasaki, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

171.

29/1/2008

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Mai Trong Nhuan

172.

19/2/2008

The University of Nottingham (renewal)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

173.

25/2/2008

Pierre & Marie Curie University, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

174.

26/3/2008

Kongju National University, Korea

Prof. Mai Trong Nhuan

President

175.

26/3/2008

Pusan National University, Korea

Prof. Mai Trong Nhuan

President

176.

27/3/2008

Chuo University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

177.

28/3/2008

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

178.

12/3/2008

Kangwon National University

Prof. Mai Trong Nhuan

President

179.

7/4/2008

§¹i häc Tæng hîp quèc gia belarus

Prof. Mai Trong Nhuan

President

180.

24/4/2008

Kansai University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

181.

5/5/2008

The Washington Centre for Internships and Academic Seminar

Prof.Vu Ngoc Tu

Director, IRD

182.

12/6/2008

Shinnyo-En, Japan

Asoc.Prof. Pham Trong Quat

Vice-President

183.

17/7/2008

AIT, Thailan

Prof.Mai Trong Nhuan

President

184.

12/6/2008

Shinnyo-En, Japan

Assoc.Prof.Pham Trong Quat

185.

5/8/2008

University of Geneva

Prof. Mai Träng NhuËn

President

186.

19/8/2008

Seoul National University

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

187.

27/10/2008

Vrije Universiteit Brussel

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

188.

29/12/2008

Pony Chung Foundation, Korea

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

189.

13/11/2008

National Taiwan University, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

190.

16/1/2009

The University of Szeged, Hungari

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

 

191.

25/12/2008

Kumamoto Gakuen University

Prof. Mai Träng NhuËn

192.

2/4/2009

Nantes University, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

193.

27/3/2009

JAIST, NhËt B¶n

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

194.

28/5/2009

The Washington Centre for Internships and Academic Seminar, USA

Dr. Nguyen Thi Anh Thu

Acting Director, IRD

195.

6/7/2009

Tohuku University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

196.

7/8/2009

China Agricultural University, China

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

197.

7/8/2009

Học viện Ngoại ngữ Tứ Xuyên, Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

198.

7/8/2009

Đại học Hồ Nam, Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

199.

7/8/2009

Đại học Quý Châu Trung Quốc

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

200.

8/7/2009

Sichuan University, China

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

201.

11/8/2009

Le Commissariat a L’energie Atomique (CEA)

Prof. Nguyen Huu §uc

Vice - President

202.

18/8/2009

Arizona State University, USA

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

203.

27/8/2009

The University of Adelaide, Australia

Prof. Vò Minh Giang

Vice-President

204.

16/9/2009

Osaka Prefecture University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

205.

18/9/2009

Institute of Isotopes of the Hungarian Academy of Science

Prof. Mai Trong Nhuan

President

206.

19/9/2009

Kyoto University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

207.

19/9/2009

Kukuoka Women’s University, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

208.

19/9/2009

Kukuoka Women’s University, Japan (exchange student)

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

209.

22/9/2009

Misissippi State University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

210.

8/10/2009

Okayama University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

211.

18/11/2009

The Ernst-Moritz-Arndt University of Greifswald, Gemany

Prof. Vu Minh Giang

Vice – President

212.

4/12/2009

Kanazawa University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

213.

4/12/2009

Kanazawa University, Japan

(Exchange of Students)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

214.

7/12/2009

China University of Geosciences, Wuhan, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

215.

7/1/2010

The University of Tokyo (ký lại)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

216.

22/1/2010

University of Liverpool, England

(Prof. Tom Cannon)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

217.

17/3/2010

University Canada West

Prof. Vu Minh Giang

218.

4/3/2010

JAIST (Joint Research Program)

Prof. Mai Trong Nhuan

219.

4/3/2010

JAIST (VNU-JAIST Centers)

Prof. Mai Trong Nhuan

220.

5/3/2010

Đại học IBARAKI, Nhật Bản

Prof. Mai Trong Nhuan

221.

5/3/2010

Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)

Prof. Mai Trong Nhuan

222.

5/3/2010

Institute for Sustainability and Peace, Đại học United Nations, Nhật Bản (UNU)

Prof. Mai Trong Nhuan

223.

26/3/2010

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

224.

25/4/2010

The University of New South Wales, Australia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

225.

17/5/2010

Đại học Hữu nghị các Dân tộc, Nga

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

226.

19/5/2010

Saint Petersburg University, Russia

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

227.

3/6/2010

Humboldt Universitat zu Berlin, Germany

Prof. Mai Trong Nhuan

President

228.

14/6/2010

The University of Oslo, Noway

Prof. Mai Trong Nhuan

President

229.

14/6/2010

Norwegian Geotechnical Institute, Oslo and The University of Oslo, Norway

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

230.

29/6/2010

National University of Ireland Dublin

Prof. Mai Trong Nhuan

President

231.

1/7/2010

Pacific Land, Ireland

Prof. Mai Trọng Nhuận

232.

1/7/2010

Pacific Land, Ireland

(Scholarship Agreement)

Prof. Mai Trọng Nhuận

233.

2/7/2010

Lunghwa University of Science and Technology

Prof. Mai Trong Nhuan

President

234.

29/7/2010

Tsinghua University, Beijing, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

235.

8/10/2010

BESETOHA (Tuyên bố)

 

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

236.

31/8/2010

Kyoto University (VKVO)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

237.

10/2010

Southern Federal University, Rostov-on-don, Russia

Prof. Mai Trong Nhuan

President

238.

6/5/2010

Indiana University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

239.

9/11/2010

The School of Public and Environmental Affairs, Indiân University, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

240.

16/11/2010

Lotte Centre Hanoi, Korea

Prof. Phạm Trong Quat

Vice-President

241.

14/12/2010

Charles Darwin University, Australia

(Exchange of Students)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

242.

14/12/2010

Institut d’Etudes Politques de Paris with the Foundation National des Sciences Polotiques (Sciences Po), France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

243.

14/12/2010

Dongguk University, Korea

Prof.Mai Trong Nhuan

President

244.

1/4/2011

San Diego, California

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

245.

8/3/2011

The University of Chicago, USA

Prof. Mai Trong Nhuan

President

246.

30/3/2011

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

247.

24/4/2011

China Unversity of Political Science and Law, China

Prof. Mai Trong Nhuan

President

248.

10/5/2011

Ehime University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

249.

24/5/2011

Chinese Culture University,Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

250.

23/5/2011

University of Newcastle upon Type

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President