Các thỏa thuận hợp tác quốc tế
Trang chủ   >  HỢP TÁC & PHÁT TRIỂN  >   Các thỏa thuận hợp tác quốc tế  >  
Danh sách văn bản hợp tác quốc tế ký kết năm 2008

 

TT

Thứ tự theo năm

 

Thời gian

Tổ chức

Người ký

171.

1.

29/1/2008

Japan Advanced Institute of Science and Technology

Prof. Mai Trong Nhuan

172.

2.

19/2/2008

The University of Nottingham (renewal)

Prof. Mai Trong Nhuan

President

173.

3.

25/2/2008

Pierre & Marie Curie University, France

Prof. Mai Trong Nhuan

President

174.

4.

26/3/2008

Kongju National University, Korea

Prof. Mai Trong Nhuan

President

175.

5.

26/3/2008

Pusan National University, Korea

Prof. Mai Trong Nhuan

President

176.

6.

27/3/2008

Chuo University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

177.

7.

28/3/2008

JAIST, Japan

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

178.

8.

12/3/2008

Kangwon National University

Prof. Mai Trong Nhuan

President

179.

9.

7/4/2008

§¹i häc Tæng hîp quèc gia belarus

Prof. Mai Trong Nhuan

President

180.

10.

24/4/2008

Kansai University, Japan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

181.

11.

5/5/2008

The Washington Centre for Internships and Academic Seminar

Prof.Vu Ngoc Tu

Director, IRD

182.

12.

12/6/2008

Shinnyo-En, Japan

Asoc.Prof. Pham Trong Quat

Vice-President

183.

13.

17/7/2008

AIT, Thailan

Prof.Mai Trong Nhuan

President

184.

14.

12/6/2008

Shinnyo-En, Japan

Assoc.Prof.Pham Trong Quat

185.

15.

5/8/2008

University of Geneva

Prof. Mai Träng NhuËn

President

186.

16.

19/8/2008

Seoul National University

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

187.

17.

27/10/2008

Vrije Universiteit Brussel

Prof. Vu Minh Giang

Vice-President

188.

18.

29/12/2008

Pony Chung Foundation, Korea

Prof. Vu Minh Giang

Vice- President

189.

19.

13/11/2008

National Taiwan University, Taiwan

Prof. Mai Trong Nhuan

President

 

 Ban Hợp tác phát triển
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :