Đề tài cấp Nhà nước
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp Nhà nước
DANH MỤC CÁC NHIỆM VỤ CẤP NHÀ NƯỚC 2006-2010

 
TT
Tên nhiệm vụ KHCN
Cơ quan Chủ trì thực hiện
Thời gian thực hiện (BĐ/KT)
I. Đề tài thuộc ch­ương trình KC
1
KC.01.12. Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống phát, thu và xử lý tín hiệu dải rộng nhận biết chủ quyền quốc gia.
Tr­ường Đại học Công nghệ, TS. Bạch Gia Dương
3/08 - 4/10
2
KC.03.12. Nghiên cứu thiết kế chế tạo các cấu kiện và hệ thống tự động hóa phục vụ giám sát điều khiển, điều hành cho các tòa nhà cao tầng (nhà công ích và dân dụng)
Tr­ường Đại học Công nghệ, PGS.TS. Trần Quang Vinh
3/08 - 3/10
3
KC.01.17. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin hiện đại tái tạo ảnh mặt người ba chiều từ dữ liệu hình thái xương sọ phục vụ điều tra hình sự và an sinh xã hội
Trường Đại học Công nghệ, PGS.TS. Hồ Sĩ Đàm
2009-2010
4
KC.04.04. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chuyển gen tạo ra động vật sản xuất protein dược liệu
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TS. Nguyễn Mộng Hùng; TS. Nguyễn Lai Thành
4/07 - 11/10
5
KC.08.05. Xây dựng công nghệ dự báo liên hoàn bão, nước dâng và sóng ở Việt Nam bằng mô hình số với thời gian dự báo trư­ớc 3 ngày
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TS. Trần Tân Tiến
5/07 - 6/10
6
KC.09.10. Cơ sở khoa học về vấn đề khai thác chung trong các vùng biển theo Luật Biển quốc tế và thực tiễn ở Việt Nam
Trung tâm Luật Biển và Hàng Hải, PGS.TS. Nguyễn Bá Diến
4/06 - 6/10
7
KC.09.16. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ dự báo ngắn hạn tr­ường các yếu tố thủy văn biển khu vực biển Đông
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, TS. Nguyễn Minh Huấn
11/07-11/10
8
KC.09.20. Nghiên cứu địa tầng phân tập các bể trầm tích sông Hồng, Cửu Long, Nam Côn sơn nhằm đánh giá tiềm năng khoáng sản
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TS. Trần Nghi
4/08 -10/10
9
KC.09.23. Đánh giá biến động mực nước biển cực trị do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu phục vụ kinh tế biển
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TS. Đinh Văn Ưu
5/08 - 10/10
10
KC.10.17. Nghiên cứu tổng hợp atenolol và metoprolol làm thuốc điều trị tim mạch
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TSKH.Đặng Như­ Tại
4/08 - 7/10
11
KC.08.29/06-10 Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu đến các yếu tố và hiện tượng khí hậu cực đoan ở Việt Nam, khả năng dự báo và giải pháp chiến lược ứng phó
Trường ĐH KHTN, PGS.TS. Phan Văn Tân
01/09-12/10
12
KC.08.30/06-10 Nghiên cứu xây dựng công nghệ điều hành hệ thống liên hồ chứa đảm bảo ngăn lũ, chậm lũ, an toàn vận hành hồ chứa và sử dụng hợp lý tài nguyên nước về mùa kiệt lưu vực sông Ba
Trường ĐH KHTN, PGS.TS. Nguyễn Hữu Khải
01/09-12/10
13
KC.09.08. Luận chứng khoa học về mô hình quản lý và phát triển bền vững đới bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên, Huế
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, GS.TS. Nguyễn Cao Huần
5/07- 6/10
14
KC.10.08. Nghiên cứu sản xuất một số bộ kit đa năng để phát hiện một số vi sinh vật gây bệnh truyền nhiễm và đánh giá thể trạng miễn dịch của người bệnh
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên PGS.TS. Phan Tuấn Nghĩa
5/06 - 5/09
II. Đề tài thuộc ch­ương trình KX
KX.01.18. Luận cứ khoa học cho việc phát triển ngành dịch vụ ở Việt Nam đến năm 2020
Tr­ường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Nguyễn Hồng Sơn
3/06-12/10
16
KX.03.06. Nhân cách doanh nhân và văn hóa kinh doanh ở Việt Nam trong tiến trình đổi mới và hội nhập kinh tế
Tr­ường Đại học Kinh tế, PGS.TS. Phùng Xuân Nhạ
3/06- 12/10
KX.04.07. Định h­ướng XHCN trong phát triển nền kinh tế thị trư­ờng ở Việt Nam
Trư­ờng ĐHKT, PGS.TS. Phạm Văn Dũng
11/07-10/10
18
KX.03.09. Ảnh hư­ởng của văn hóa Tây Âu, Bắc Mỹ đối với thế giới và Việt Nam trong quá trình toàn cầu hóa
Tr­ường ĐH KHXH&NV, TSKH. Lư­ơng Văn Kế
3/07-12/09
19
KX.03.19. Những đặc tr­ưng cơ bản về con ngư­ời và văn hóa cộng đồng người Việt Nam ở n­ước ngoài hiện nay
Tr­ường ĐHKH Xã hội và Nhân văn,      PGS.TS. Vũ Hào Quang
3/07–12/09
20
KX10-10/06-10. Xây dựng và nâng cao văn hoá chính trị trong tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị nước ta giai đoạn 2010 – 2015
Viện VNH&KHPT, GS.TSKH Vũ Minh Giang
2006-2009
21
KX.03.16. Thực trạng và xu hướng biến đổi lối sống của thanh niên Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế
Viện VN học và KHPT                           PGS.TS. Phạm Hồng Tung
4/08 - 9/10
22
KX.06.10/ Nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức và quản lý nhà nước đặc thù của các đô thị trực thuộc trung ương ở nước ta
Viện VN học và KHPT, GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc
06-09
23
KX.09.02//Thăng Long - Hà Nội với vai trò trung tâm chính trị, hành chính của đất nước - Những bài học về quản lý và phát triển
Viện VNH&KHPT/ PGS.TS. Vũ Văn Quân
2007-2010
24
KX.02.23. Vấn đề gia đình trong phát triển XH và quản lý phát triển XH ở nước ta trong thời kỳ đổi mới
Tr­ường Đại học KHXH&NV PGS.TS. Lê Thị Quý
2009-2010
25
KX.03.22. Xây dựng và phát huy nguồn lực trí tuệ Việt Nam phục vụ sự nghiệp chấn h­ưng đất nước trong thế kỷ XXI
Tr­ường Đại học KHXH&NV     GS.TS. Nguyễn Văn Khánh
2009-2010
26
KX.03.21. Đổi mới văn hóa lãnh đạo và quản lý ở Việt Nam hiện nay
Tr­ường Đại học KHXH&NV PGS.TS. Phạm Ngọc Thanh
2009-2010
27
Nghiên cứu và biên soạn Bộ lịch sử Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
Trường ĐH KHXH&NV, Đề án cấp Bộ
2009-2012
28
KX.02.21/06-10 Nâng cao năng lực và hiệu quả lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội ở nước ta trong tiến trình đổi mới
Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng Giảng viên Lý luận Chính trị - ĐHQGHN. PGS.TS. Đinh Xuân Lý
1/09-10/10
29
Nam Bộ từ cội nguồn đến thế kỷ thứ VI
Viện VNH&KHPT/ GS.TS. Vũ Minh Giang
2007-2010
30
Quá trình khai phá và xác lập chủ quyền Việt Nam trên vùng đất Nam Bộ
Viện VNH&KHPT/ GS.TS. Nguyễn Quang Ngọc
2007-2010
31
Đặc trưng thiết chế quản lý xã hội ở Nam Bộ
Viện VNH&KHPT/ PGS.TS. Vũ Văn Quân
2007-2010
III. Đề tài độc lập
32
ĐTDL.2007G/46. Nghiên cứu ảnh hưởng của chất động da cam/dioxin lên quá trình diễn thế các hệ sinh thái và sự biến đổi cấu trúc gen, protein của một số loài sinh vật tại khu vực Mã Đà
Tr­ường ĐHKH Tự nhiên, PGS.TS. Nguyễn Xuân Quýnh
3/08-7/10
33
Nghiên cứu quy trình tách chiết ent-kauran ditecpenoit có tác dụng chống ung thư và chống viêm từ cây khổ sâm Bắc bộ (Croton tokinensis Gagnep, Euphorbiaseae) – Giai đoạn 2
ĐTĐL. 2009G/03
Trường ĐH KHTN,  GS.TSKH. Phan Tống Sơn
01/09-12/10
34
NVQG-2010/20 Khai thác nguồn gen xạ khuẩn và vi khuẩn cho sản xuất enzim công nghiệp
Viện VSV-CNSH, TS. Đào Thị Lương
2010-2012
35
Tác động của quá trình đô thị hóa đến sự phát triển của khu vực nông thôn giai đoạn 2011-2020
Trường Đại học KHXHNV
2010-2012
IV. Đề tài theo Nghị định thư
36
Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của các hạt nano trên cơ sở các vật liệu bán dẫn, vật liệu từ, kim loại bước đầu thử nghiệm trong sinh học, y dược học
(Hợp tác Việt Nam – Israel)
Trường Đại học KHTN, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long
3/08-3/10
37
Nghiên cứu chế tạo vật liệu composite chứa các hạt áp điện kích thước nano và khảo sát sự biến đổi tính chất cơ nhiệt trong điều kiện khí hậu nhiệt đới
(Hợp tác Việt Nam – Pháp)
Trường Đại học KHTN, TS. Nguyễn Xuân Hoàn
4/08-4/10
38
Phát triển và tối ưu hóa các giải pháp loại bỏ ô nhiễm Asen trong nước ngầm cho các hộ nông dân vùng châu thổ sông Hồng, Việt Nam.
(Hợp tác KHCN Việt Nam – CHLB Đức)
Trường ĐH KHTN, GS.TS. Phạm Hùng Việt
1/09-12/10
39
Nghiên cứu chế tạo và thử nghiệm ứng dụng linh kiện phát quang hữu cơ – OLED
(Hợp tác KHCN Việt Nam – Hàn Quốc)
Trường Đại học Công nghệ, GS.TS. Nguyễn Năng Định
1/09-12/10
40
Đổi mới công tác xã hội trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế (NC kinh nghiệm CHXHCNVN và liên bang Nga)
Trường Đại học KHXH&NV
2010-2013
41
Nghiên cứu các cấu trúc nano có tính chất từ - quang nhờ cộng hưởng plasmon bề mặt
PGS.TS. Nguyễn Thế Bình, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Nga
2010-2011
42
Tăng cường năng lực nghiên cứu đào tạo về viễn thám bằng Hệ thống Thông tin Địa lý trong việc nghiên cứu, quản lý tai biến lũ lụt, lũ quét và trượt lở đất (Nghiên cứu điển hình tại tỉnh Vĩnh Phúc và Bắc Cạn)
Trường ĐHKHTN, Đại học Kỹ thuật Roorkee, Ấn Độ
2010-2011
43
Nghiên cứu động thái và cố định kim loại nặng có độc tính cao (Cd và Pb) trong đất ô nhiễm bằng những hợp chất hấp phụ tự nhiên.
 
PGS.TSKH. Nguyễn Xuân Hải, Trường ĐH KHTN,Liên Bang Nga
2010-2011
 
 
 

 

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: