Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1.

QG.15.43

Thích ứng tâm lý – xã hội của trẻ em ở nông thôn có bố mẹ đi làm ăn xa

 

TS. Nguyễn Văn Lượt

 

1. Kết quả khoa học:

- Cơ sở lý luận về tác động của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa đến sự thích ứng tâm lý- xã hội của trẻ em ở nông thôn Việt Nam.

- Các biện pháp trợ giúp tâm lý-xã hội để giảm thiểu tác động tiêu cực của tình trạng bố mẹ đi làm ăn xa đối với sự thích ứng tâm lý – xã hội của trẻ trong học tập và cuộc sống.

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 bài báo đăng trong Tạp chí Khoa học quốc tế có chỉ số ISSN

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và  02 CN

1/2015-1/2017

 

2.

QG.15.44

Ảnh hưởng của niềm tin vào phật giáo đến sức khỏe tâm lý con người

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Hằng

1. Kết quả khoa học:

- Một số phương thức ứng dụng tiếp cận Phật giáo trong việc nâng cao sức khỏe tâm lý của con người

- Đánh giá ảnh hưởng của niềm tin tôn giáo đối với sức khỏe tâm lý ở các tín đồ Phật giáo

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế (trong hệ thống ISI hoặc Scopus).

 - 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và  01 TS

1/2015-1/2017

 

3.

QG.15.45

Sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

PGS.TS. Lê Thị Minh Loan

1. Kết quả khoa học:

- Đề xuất các hoạt động thực nghiệm tác động nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

- Báo cáo thực trạng sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp

- Báo cáo tác động của sự gắn kết tới sự sáng tạo trong công việc của người lao động

- Các kiến nghị, giải pháp tâm lý- xã hội nhằm nâng cao sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp.

2. Sản phẩm khoa học:

- 01 Bài báo đăng trên tạp chí  quốc tế trong hệ thống Scopus:

- 01 sách chuyên khảo

3.Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và  02 CN

1/2015-1/2017

 

4.

QG.15.46

Ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong các gia đình ven đô Việt Nam hiện nay

TS. Trần Thu Hương

1. Kết quả khoa học:

- Các giải pháp phát huy tính tích cực của giáo lý Phật giáo đến giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô Việt Nam hiện nay

- Các phân tích về tác động tích cực của giáo lý Phật giáo đến nội dung giáo dục đạo đức trong gia đình ven đô hiện nay.

- Các phân tích về nhận thức của người dân ven đô về ảnh hưởng của giáo lý Phật giáo đến chức năng giáo dục gia đình.

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo khoa học trên các tạp chí  chuyên ngành (Tạp chí Tâm lý học, chỉ số ISSN 1859-0098):

- 01 bài đăng trên kỷ yếu hội thảo  quốc tế

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

1/2015-1/2017

 

5.

QG.15.47

Phát triển năng lực thông tin cho người học góp phần nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu và khả năng có việc làm của sinh viên tại Đại học Quốc gia Hà Nội

TS. Nghiêm Xuân Huy

1. Kết quả khoa học:

- Luận cứ khoa học và thực tiễn dành cho phát triển năng lực thông tin cho sinh viên đại học theo định hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng có việc làm của người học.

- Cơ sở phương pháp luận cho việc nghiên cứu triển khai phát triển năng lực cho sinh viên đại học.

- Mô hình và phương thức triển khai các chương trình phát triển năng lực thông tin cho sinh viên tại ĐHQGHN

- Hệ thống tiêu chuẩn, công cụ hỗ trợ triển khai phát triển năng lực thông tin cho người học theo định hướng nâng cao năng lực tự học, tự nghiên cứu và khả năng có việc làm của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Sản phẩm khoa học:

- Bộ tiêu chuẩn về năng lực thông tin cho sinh viên ĐHQGHN

- Bộ công cụ hỗ trợ phát triển năng lực thông tin cho sinh viên ĐHQGHN

- 03 bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước

- 01 bài bài đăng trên tạp chí KH quốc tế (thuộc danh mục Scopus/ISI).

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 CN, 02 ThS hoặc 01 TS

1/2015-1/2017

 

6.

QG.15.48

Những chuyển biến theo hướng dân chủ ở Indonesia từ năm 1998 đến năm 2014

ThS. Hồ Thị Thành

1.Kết quả khoa hoc

- Hệ thống lý luận cơ bản về dân chủ và dân chủ hoá

- Đánh giá thực trạng dân chủ ở Inđônêxia trong thời kỳ Trật tự mới

- Hệ thống hóa một số kinh nghiệm của Indonesia về cải cách dân chủ

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Góp phần đào tạo 01 ThS và 01 CN

1/2015-1/2017

 

7.

QG.15.49

Xây dựng mô hình hợp tác chia sẻ thông tin giữa các thư viện đại học Việt Nam để nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học

TS. Đỗ Văn Hùng

1. Kết quả khoa học:

- Cơ sở lý luận về vai trò của nguồn học liệu trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu của một trường đại học

- Báo cáo thực trạng chia sẻ thông tin giữa các thư viện đại học Việt Nam,

- Các giải pháp về công nghệ và các tiêu chuẩn liên quan đến chia sẻ thông tin và nguồn học liệu số.

- Mô hình cơ bản về liên thông chia sẻ nguồn thông tin giữa các thư viện đại học.

2. Sản phẩm khoa học:

- 03 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành trong nước

- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus

- 01 bài hội thảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ 2 ThS

1/2015-1/2017

 

8.

QG.15.50

Cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý cấp chính quyền địa phương thời Lý - Trần

NCS. Phạm Đức Anh

1. Kết quả khoa học:

- Phân tích thiết chế chính trị và tổ chức bộ máy nhà nước trung ương thời Lý - Trần

- Mô hình cơ cấu hành chính và tổ chức quản lý cấp chính quyền địa phương thời Lý (1009 - 1225) và Trần (1226 - 1400)

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng  trên  tạp chí chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và  02 CN

1/2015-1/2017

 

9.

QG.15.51

Tổ chức quản lý Biển, Đảo trong lịch sử thế kỷ XV-XIX (Nghiên cứu và liên hệ với một số nước Đông Á)

TS.Nguyễn Mạnh Dũng

1. Kết quả khoa học:

- Mô hình quản lý Biển ở Việt Nam thời Lê sơ và thời kỳ Trịnh/Nguyễn phân tranh

- Báo cáo phân tích đối sánh mô hình quản lý Biển của Việt Nam với Trung Quốc, Nhật Bản, Thái Lan

- Mô hình quản lý Biển trong lịch sử (nghiên cứu so sánh mô hình của Việt Nam với một số nước Đông Á thế kỷ XV-XIX)

- Mô hình quản lý biển, đảo của Việt Nam thời Lê sơ thế kỷ XV

2. Sản phẩm khoa học:

- 1 sách chuyên khảo

- 02 bài quốc tế (1 bài có chỉ số SCI/SCIE/SSCI/ A&HCI/SCOPUS)

- 3 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 02 CN

1/2015-1/2017

 

10.

QG.15.52

Nghiên cứu ứng dụng trắc lượng Thư mục trong hoạt động thông tin, thư viện tại ĐHQGHN

TS. Nguyễn Huy Chương

1. Kết quả khoa học:

- Các giải pháp ứng dụng  công nghệ, kỹ thuật mới trong việc tạo lập các sản phẩm thông tin, thư mục hiện đại

- Mô hình thư mục hiện đại trong việc phục vụ tra cứu tìm tin theo các chuyên đề đào tạo của ngành/chuyên ngành.

- Công cụ xây dựng danh mục tạp chí khoa học có uy tín của Việt Nam

2. Sản phẩm khoa học:

- 03 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

- 01 bài đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống Scopus

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 03 ThS

1/2015-1/2017

 

11.

QG.15.53

Chính sách giáo dục của Anh ở Malayavà của Pháp ở Việt Nam (từ nửa cuối thế kỷ XIX đến nửa đầu thế kỷ XX): bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

TS. Lý Tường Vân

1. Kết quả khoa học:

- Hệ thống quan điểm đối với thuộc địa của Anh đối với Malaya và của Pháp đối với Việt Nam

- Nội dung, kết quả của chính sách giáo dục của Anh và Pháp ở thuộc địa

2. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế trong hệ thống ISI

- 01 Sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

1/2015-1/2017

 

12.

QG.15.54

Dịch thuật và tiếp nhận văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam

TS. Nguyễn Thu Hiến

1. Kết quả khoa học:

- Dữ liệu khảo sát và thống kê tình hình dịch thuật, giới thiệu văn học Trung Quốc thời kỳ mới ở Việt Nam từ những năm 90 đến nay

- Các đặc trưng tiếp nhận từ góc độ nghiên cứu về lịch sử dịch thuật, tiếp nhận tại VN từ đầu thế kỷ 20

- Phân tích những tương đồng hoặc khác biệt trong tương quan so sánh với tình hình nghiên cứu về dịch thuật và tiếp nhận văn học tại Trung Quốc

2. Sản phẩm khoa học:

- 01 bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành

- 02 bài đăng tạp chí quốc tế có chỉ số ISSN:

- 01  sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

1/2015-1/2017

 

13.

QG.15.55

Truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử văn học viết Việt Nam

ThS. Trịnh Văn Định

1. Kết quả khoa học:

- Những tiền đề xã hội, chế độ chuyên chế và hệ tư tưởng tác động hoặc quy định cách thức tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa trong lịch sử

- Những trường hợp tiêu biểu trong quá trình tìm kiếm tự do của kẻ sĩ tinh hoa và những hệ quả họ có được và phải chịu trong quá trình này

- Những đặc sắc của truyền thống tìm kiếm tự do trong so sánh và quy chiếu với truyền thống tự do Phương Tây.

- So sánh truyền thống tìm kiếm tự do của kẻ sĩ trong lịch sử hai truyền thống Đông Tây

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

 Hỗ trợ đào tạo 01 ThS

1/2015-1/2017

 

14.

QG.15.56

Tác phẩm văn học kinh điển trên phim: từ chuyển đổi loại hình đến chuyển đổi văn hóa.

TS. Phạm Xuân Thạch

1. Kết quả khoa học:

- Khung lí thuyết về các đặc trưng loại hình của văn học và điện ảnh, về tiến trình tiếp nhận các giá trị văn học kinh điển, về chuyển thể.

- Hệ thống quan điểm mang tính lịch đại về mối quan hệ văn học – điện ảnh thông qua kênh chuyển thể.

- Tổng kết các vấn đề lí thuyết và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu.

- Những kinh nghiệm thực tiễn của chuyển thể văn học – điện ảnh ở Việt Nam.

2. Sản phẩm khoa học:

- 04 bài báo khoa học trên các tạp chí khoa học chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo, giảm 02 bài báo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 01 ThS và  03 CN

1/2015-1/2017

 

15.

QG.15.57

Báo chí với vấn đề biến đổi khí hậu ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS.Đinh Văn Hường

1. Kết quả khoa học:

- Thực trạng vai trò của báo chí với biến đổi khí hậu (BĐKH)

- Vai trò của Báo chí Việt Nam với vấn đề Biến đổi Khí hậu.

 - Nội dung và hình thức thông tin của Báo chí về BĐKH cho công chúng Việt Nam.

- Giải pháp để báo chí nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin, tuyên truyền về vấn đề BĐKH

2. Sản phẩm khoa học:

- 03 bài báo khoa học trên các tạp chí  chuyên ngành

 - 02  báo cáo khoa học tại HT khoa học trong nước:

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ đào tạo 02 ThS hoặc 01 TS

1/2015-1/2017

 

16.

QG.15.58

Ngiên cứu đánh giá các nguyên lý văn học dưới góc nhìn của chủ nghĩa cấu trúc và hậu cấu trúc.

TS. Diêu Thị Lan Phương

1. Kết quả khoa học:

- Mối quan hệ của tác phẩm văn học với các hình thái ý thức xã hội.

- Cấu trúc tác phẩm nghệ thuật ngôn từ, vấn đề ngôn ngữ văn học, vấn đề hư cấu nghệ thuật

-  Vấn đề đọc hiểu văn bản văn học

2. Sản phẩm khoa học:

 - 02 bài báo trên các tạp chí chuyên ngành trong nước

3. Sản phẩm đào tạo:

- Góp phần đào tạo 01 ThS và 01 CN

1/2015-1/2017

 

17.

QG.15.59

Nghiên cứu trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội hiện nay

PGS.TS. Trịnh Thị Cẩm Lan

1. Kết quả khoa học:

- Tổng quan các nghiên cứu lý thuyết liên quan đến phương ngữ xã hội, các phương ngữ đô thị.

- Mô tả cảnh huống ngôn ngữ - xã hội của thủ đô, phân tích đánh giá vai trò của cảnh huống đối với việc sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng cư dân Hà Nội.

- Mô tả đặc điểm của các biến thể ngôn ngữ đặc thù đang được sử dụng ở Hà Nội.

- Tổng kết về trạng thái đa phương ngữ xã hội trên địa bàn Hà Nội, chỉ ra hiện trạng tranh chấp về phạm vi sử dụng giữa các biến thể khác biệt về cả mặt ngôn ngữ và mặt xã hội.

- Đánh giá sự khác biệt trong sử dụng ngôn ngữ giữa nông thôn và đô thị Hà Nội

- Làm rõ những nhân tố cấu thành trạng thái đa phương ngữ xã hội Hà Nội hiện nay

2.Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành:

- 01 sách chuyên khảo 

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ  01 ThS, 01 TS

1/2015-1/2017

 

18.

QG.15.60

Tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1986 đến nay

PGS.TS. Nguyễn Văn Đạt

1. Kết quả khoa học:

- Tổng quan về bối cảnh xã hội, văn học có liên quan đến tiến trình phát triển và đổi mới ngôn ngữ thơ.

- Kết quả điều tra, phân loại hệ thống vốn từ cơ bản trong thơ từ 1930 đến nay theo từng giai đoạn.

- Kết quả khảo sát, miêu tả các hiện tượng ngữ pháp đặc trưng được sử dụng

- Những tác động của lịch sử, xã hội và chính sách của Đảng và Nhà nước với sự phát triển, hiện đại hóa ngôn ngữ

- Lộ trình phát triển hệ thống từ vựng trong ngôn ngữ thơ Việt Nam từ 1930 đến 1954

- Khuynh hướng phát triển của ngữ pháp thơ Việt Nam sau thời kỳ Đổi mới

2. Sản phẩm khoa học:

- 02 bài báo đăng trên tạp chí chuyên ngành

- 01 sách chuyên khảo

3. Sản phẩm đào tạo:

- Hỗ trợ  01-03 TS, 2-5 ThS, 4-6 CN

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :