Đề tài cấp ĐHQGHN
Trang chủ   >  KHOA HỌC CÔNG NGHỆ  >   Chương trình, dự án, đề tài  >   Đề tài cấp ĐHQGHN
Danh sách các đề tài năm 2015 của Trường Đại học Giáo dục

TT

Tên đề tài/ Mã số

Chủ nhiệm/ Đơn vị

Sản phẩm

Thời gian thực hiện

 
 

1

QG.15.65

Nghiên cứu năng lực thích ứng của cán bộ quản lý nhà trường đại học với yêu cầu đổi mới giáo dục

PGS. TS. Đặng Xuân Hải, Trường Đại học Giáo dục

1. Kết quả khoa học

- Hệ thống giải pháp nhằm nâng cao năng lực thích ứng cho đội ngũ CBQLGD và QLNT trong bối cảnh đổi mới giáo dục

- Những tác động tâm lí của chủ trương đổi mới căn bản toàn diện GD/NT đối với CBQLGD/NT và giải pháp tăng khả năng thích ứng cho họ

2. Sản phẩm khoa học

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học trong nước

- 01 bài báo đăng tạp chí khoa học quốc tế (SCOPUS)

- 01 sách chuyên khảo

- 01 TS, 02 ThS

1/2015-1/2017

 

 Ban Khoa học công nghệ
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :