Trang chủ   >   >    >  
Ngành Khoa học đất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHUẨN

NGÀNH KHOA HỌC ĐẤT

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Về kiến thức

Chương trình đào tạo nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và hiện đại ở Việt Nam, chuyên sâu về Khoa học đất và môi trường đất để phục vụ và công tác trong các lĩnh vực: Sử dụng hợp lý tài nguyên đất nhằm phát triển nông lâm nghiệp và môi trường trên quan điểm sinh thái và phát triển bền vững, quản lý đất nhiệt đới, quy hoạch môi trường đất và đánh giá tác động đến tài nguyên và môi trường đất gây nên do các hoạt động sản xuất và đời sống của con người.

1.2. Về kỹ năng

Chương trình trang bị cho sinh viên các kỹ năng phân tích, phát hiện, đánh giá và dự báo những vấn đề đã, đang và sẽ xẩy ra và có thể nhận biết các quá trình hình thành đất, các loại đất ngoài thực địa và phương pháp đánh giá, tổng hợp các số liệu phân tích. Lý giải mối quan hệ biện chứng giữa các quá trình trong đất - nước - phân bón và cây trồng bằng những kiến thức cơ bản, cơ sở và chuyên ngành được đào tạo.

1.3. Về năng lực

Cử nhân Khoa học đất có đủ năng lực để làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở các trường đại học, cao đẳng, các viện, các bộ, ngành, các sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, sở Tài nguyên và Môi trường, sở Khoa học và Công nghệ hoặc trực tiếp chỉ đạo sản xuất nông - lâm nghiệp, phát triển nông thôn và quản lý tài nguyên đất, nước. Các cử nhân Khoa học đất cũng có khả năng lập các dự án về quản lý và sử dụng đất, đề xuất các biện pháp cải tạo và đánh giá tác động của các hoạt động sản xuất đến môi trường đất, đến các hệ thống nông nghiệp, đặc biệt ở các vùng nhiệt đới và sau đó tham gia lập quy hoạch môi trường đất.

1.4. Về thái độ

Đào tạo cử nhân Khoa học đất có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khoẻ tốt, nắm vững kiến thức hiện đại về tài nguyên môi trường phục vụ sự phát triển bền vững đất nước.

 

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

2.1. Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 137 tín chỉ, trong đó:

- Khối kiến thức chung:                                                  30 tín chỉ

(Không tính các môn học GDTC và GDQP-AN)

- Khối kiến thức khoa học xã hội và nhân văn:                    02 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 02/08 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ bản chung của nhóm ngành:                 26 tín chỉ

- Khối kiến thức cơ sở ngành:                                          64 tín chỉ

+ Bắt buộc:                                     44 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 20/26 tín chỉ

- Khối kiến thức chuyên ngành:                                       10 tín chỉ

+ Tự chọn:                                 10/16 tín chỉ

- Khóa luận tốt nghiệp:                                                  05 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: