Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Toán)

KHUNG CH¦¥NG TR×NH §µO T¹O

Ngành: Sư phạm Toán

Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Toán)

Mã số:  60 14 10

(Ban hành kÌm  theo Quyết đnh s 3549/SĐH, ngày…18 th¸ng 9 năm 2007

ca Gi¸m  ®ècc §i hc Quc gia Hà Ni)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

- Cung cấp các kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán;

- Cung cấp những kiến thức hiện đại của  Toán học.

 Về kĩ năng:

- Hình thành kĩ năng xây dựng và phát triển chương trình Toán học;

- Hình thành kĩ năng triển khai phương pháp dạy học Toán học và đổi mới phương pháp dạy học Toán cho các đối tượng khác nhau.

Về năng lực:

- Hình thành năng lực xây dựng chiến lược dạy học (Phát triển chương trình; đánh giá trong dạy học; tổ chức quá trình dạy học).

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Hình thành năng lực  sử dụng công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Hình thành khả năng dạy tốt môn Toán học ở bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học, và có khả năng học ở bậc cao hơn.

Về nghiên cứu:

-  Giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Nghiên cứu Khoa học giáo dục và phương pháp dạy học các bộ môn thuộc  ngành toán học.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

              +  Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Sư phạm Toán.

          +  Tên tiếng Anh: Master in Mathematics Education.

2. Môn thi tuyển sinh

Môn thi Cơ bản:   Lí luận dạy học.

Môn thi Cơ sở:          Giải tích.

Môn Ngoại ngữ:   Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:                   59 tín chỉ,

Trong đó:

Khối kiến thức chung bắt buộc:    11 tín chỉ

Triết học:                                       04 tín chỉ

Ngoại ngữ chung:                           04 tín chỉ

Ngoại ngữ chuyên ngành:               03 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    38 tín chỉ

Khối kiến thức bắt buộc:               32 tín chỉ

Khối kiến thức lựa chọn:               6/18 tín chỉ

Luận văn thạc sĩ:                             10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: