Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ chuyên ngành Tôn giáo học

      KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Ngành: Triết học

Chuyên ngành: Tôn giáo học

Mã số: 60 22 90

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4042/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản, hệ thống, đặc biệt là quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đảng Cộng sản Việt Nam, t­­ư tư­­ởng Hồ Chí Minh về tôn giáo làm cơ sở để tiếp cận những vấn đề chuyên môn sâu thuộc lĩnh vực lí luận, lịch sử và vai trò của tôn giáo; Giúp cho học viên nắm được những quan niệm tiêu biểu về tôn giáo cũng như tình hình tôn giáo trên thế giới và Việt Nam; Giúp cho học viên xây dựng quan niệm khoa học để kiến giải những vấn đề của tôn giáo ở Việt Nam trên bình diện lí luận và thực tiễn để nghiên cứu, giảng dạy, công tác trong lĩnh vực tôn giáo và các lĩnh vực liên quan.

- Về năng lực: Học viên cao học có thể phát huy năng lực trong các lĩnh vực nghiên cứu và công tác tôn giáo ở các cơ quan nghiên cứu, các trư­­ờng đại học, cao đẳng, học viện, các cơ quan, đoàn thể làm công tác tôn giáo, dân vận.

- Về kĩ năng: Học viên cao học đ­ư­ợc nâng cao trình độ hiểu biết và khả năng nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, nâng cao kĩ năng vận dụng lí luận và phư­­ơng pháp vào công tác tôn giáo.

- Về nghiên cứu: Có thể độc lập nghiên cứu các vấn đề tôn giáo, dự báo và đề xuất kiến nghị góp phần hoạch định các chính sách tôn giáo và giải quyết sự vụ liên quan đến các vấn đề tôn giáo, dân tộc ở các cấp chính quyền

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Triết học

- Tên tiếng Anh: Master in Philosophy

 2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin cho chuyên Triết

- Môn thi cơ sở: Tôn giáo học đại cương

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                          7 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                36 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        24 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                         12 tín chỉ/ 26 tín chỉ

               - Thực tập, thực tế:                                            4 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: