Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Kinh tế chính trị

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4068/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị theo hướng chuyên sâu các kiến thức về chuyên ngành Kinh tế chính trị trên nền tảng nâng cao và hiện đại hoá các kiến thức cơ sở có liên quan đã được giảng dạy ở bậc đại học (đối với nghiên cứu sinh có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy ngành Kinh tế chính trị) và ở bậc cao học (đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ). Theo phương hướng này, chương trình vừa chú trọng cung cấp kiến thức sâu các kiến thức Kinh tế chính trị, vừa chú ý cập nhật và nâng cao các kiến thức kinh tế học hiện đại với tư cách là các tri thức công cụ để phân tích các vấn đề kinh tế đương đại.

- Về năng lực: Nâng cao năng lực tư duy lí luận, năng lực phân tích và tổng hợp của nghiên cứu sinh; giúp họ hoàn thiện năng lực phát hiện và xử lí các vấn đề kinh tế nảy sinh về lí thuyếtđặc biệt trong hoạt động thực tiễn để sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh có thể làm việc độc lập và sáng tạo, có năng lực tổ chức và thực hiện các hoạt động khoa học và thực tiễn trong lĩnh vực chuyên môn của mình.

Sau khi tốt nghiệp, nghiên cứu sinh có thể làm việc với tư cách là chuyên gia có trình độ cao tại các trường đại học, các viện nghiên cứu, các cơ quan hoạch định, quản lí, hoạch định và tư vấn chính sách.

- Về kĩ năng: Giúp nghiên cứu sinh phát triển và hoàn thiện các kĩ năng liên quan đến hoạt động  nghiên cứu, tổ chức và quản lí.

- Về nghiên cứu: Nghiên cứu sinh có thể chọn để nghiên cứu một trong các vấn đề sau:

·        Học thuyết kinh tế Mác với những vấn đề kinh tế của thế giới đương đại và của Việt Nam.

·        Đổi mới kinh tế ở Việt Nam.

·        Các thành phần kinh tế ở nước ta hiện nay.

·        Phát triển các ngành kinh tế ở nước ta hiện nay.

·        Phát triển các vùng kinh tế ở nước ta hiện nay.

·        Vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường Việt Nam hiện nay.

·        Các chính sách kinh tế của nhà nước.

·        Công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở Việt Nam.

·        Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

·        Phân phối thu nhập trong thời kì quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

·        Kinh tế tri thức: Bản chất, đặc điểm, kinh nghiệm quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam.

·        Tăng trưởng, phát triển kinh tế và những vấn đề xã hội.

·        Phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam.

·        Toàn cầu hoá kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.

·        Những vấn đề Kinh tế chính trị của các nước đang phát triển.

·        Những vấn đề Kinh tế chính trị của các nước có nền kinh tế chuyển đổi.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Kinh tế chính trị

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Political Economics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Lịch sử tư tưởng kinh tế (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Kinh tế chính trị

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                     6 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế chính trị (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  54 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           34 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        24 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                   10/16 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                     6 tín chỉ

          - Luận án

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: