Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Chuyên ngành: Chính sách khoa học và công nghệ

Mã số: 60 34 70

(Chương trình liên kết đào tạo với Viện Chiến lược và Chính sách Khoa học và Công nghệ)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4017/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Học viên được trang bị trình độ về nghiên cứu lí luận về chiến lược, chính sách khoa học và công nghệ, sở hữu công nghiệp và chuyển giao công nghệ; Nâng cao trình độ hiểu biết về các quy luật hình thành và phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) nói chung và về sự hình thành phương hướng khoa học, trường phái khoa học, bộ môn khoa học, ngành khoa học; các quy luật về phương pháp luận nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ, về khám phá, phát hiện, phát minh trong  khoa học, những cơ sở lí luận về phương pháp luận sáng chế kĩ thuật; Những vấn đề kinh tế và xã hội của KH&CN; tổ chức và quản lí KH&CN; chiến lược và chính sách KH&CN, tác động qua lại giữa khoa học, công nghệ và kinh tế và xã hội...

- Về năng lực:

·        Kết thúc chương trình đào tạo học viên sẽ nâng cao năng lực về giảng dạy và nghiên cứu khoa học, tổ chức và quản lí KH&CN, hoạch định chính sách và chiến lược KH&CN ở các cấp vĩ mô và vi mô.

·        Ngoài ra còn được nâng cao năng lực chuẩn bị quyết định về chiến lược KH&CN, chính sách KH&CN, trên các tầm vĩ mô và vi mô, tổ chức nghiên cứu khoa học thuộc các cấp khác nhau như đề tài, dự án, chương trình, các tổ chức KH&CN.

·        Phân tích chính sách KH&CN nói chung về tổ chức chính sách nói chung và chiến lược KH&CN nói riêng.

- Về kĩ năng: Học viên được trang bị những kĩ năng cơ bản sau:

·        Đề xuất các chính sách phát triển KH&CN nói chung và chính sách. Luật pháp trong tổ chức và quản lí KH&CN.

·        Áp dụng vào thực tiễn về hoạch định chính sách, chiến lược KH&CN ở các cấp khác nhau.

·        Nghiên cứu về lí luận và thực tiễn về chính sách KH&CN trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay.

- Về nghiên cứu: Học viên được trang bị các hướng nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu giảng dạy sau: nghiên cứu khoa học và đào tạo về chính sách KH&CN; nghiên cứu khoa học và giảng dạy về hoạch định chiến lược phát triển KH&CN, quản lí KH&CN; làm chuyên viên cao cấp, nghiên cứu viên chính, nghiên cứu viên cao cấp về chính sách KH&CN tại các cơ quan hoạch định chính sách của Chính phủ, các cấp quản lí KH&CN như Ban Khoa giáo TW, Văn phòng Chính phủ, ủy ban KH&CN của Quốc hội, các Vụ KH&CN của các Bộ, các Sở KH&CN của các địa phương, các Viện nghiên cứu và các Trường Đại học...

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Chính sách khoa học và công nghệ

- Tên tiếng Anh: Master in Science and Technology Policy

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn thi cơ sở: Khoa học luận

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 56 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                32 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        28 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                            4 tín chỉ/ 8 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: