Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Chính trị học

Chuyên ngành: Chính trị học

Mã số: 60 31 20

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4013/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên những kiến thức tương ứng với bậc đào tạo thạc sĩ về chuyên ngành Chính trị học, vừa đảm bảo tính cơ bản và hiện đại, vừa mở rộng và nâng cao so với bậc cử nhân, phù hợp với thực tiễn chính trị-xã hội của Đất nước trong điều kiện mở cửa, hội nhập với khu vực và thế giới.

- Về năng lực: Kết thúc khoá học, học viên không chỉ được nâng cao về kiến thức, kĩ năng và trình độ nghiệp vụ chuyên môn, mà còn được củng cố và nâng cao cả về đạo đức cách mạng, về lập trường và bản lĩnh chính trị đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong bối cảnh mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế.

Sau khi tốt nghiệp, người có văn bằng thạc sĩ ngành Chính trị học có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy Chính trị học trong các viện nghiên cứu, các trường đại học và cao đẳng; có thể làm tư vấn chính trị và, khi có điều kiện, có thể tham gia trực tiếp công tác quản lí, lãnh đạo trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế - xã hội; người tốt nghiệp bậc thạc sĩ Chính trị học cũng có thể đảm nhận công việc biên tập, bình luận chính trị trong các cơ quan tuyên truyền, báo chí, xuất bản. Ngoài các cơ quan trong nước, những người có văn bằng thạc sĩ ngành Chính trị học còn có thể làm việc cho các tổ chức quốc tế.

- Về kĩ năng:  Trang bị bổ sung cho học viên phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành, cùng những kĩ năng nghiệp vụ chuyên môn để người học có khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu và giảng dạy về Chính trị học cũng như trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội ở cương vị công tác được đảm nhiệm.

- Về nghiên cứu:  Trong khi theo học bậc thạc sĩ tại trường, học viên có thể tham gia nghiên cứu các hướng đề tài cơ bản sau đây:

·        Tìm hiểu những giá trị và sáng tạo lớn trong tư tưởng chính trị Hồ Chí Minh. 

·        Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong thời đại ngày nay.

·        Tư tưởng chính trị Việt Nam truyền thống và đời sống chính trị Việt Nam đương đại.

·        Các lí thuyết chính trị tiêu biểu.

·        Chính trị so sánh các quốc gia và khu vực tiêu biểu.

·        Vấn đề an ninh và xung đột trong đời sống chính trị quốc gia và quốc tế.

·        Chính trị và phát triển.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Chính trị học

- Tên tiếng Anh: Master in Politics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn thi cơ sở: Chính trị học đại cương

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 54 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                30 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        22 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

          - Luận văn:

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: