Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Chính trị học Chuyên ngành: Hồ Chí Minh học

Mã số: 60 31 27

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4013/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho học viên cao học những kiến thức về chính trị Việt Nam và thế giới; về thân thế, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và những nội dung căn bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam, v.v.., thể hiện trong khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành, phù hợp với yêu cầu bậc đào tạo Thạc sĩ về Hồ Chí Minh học đảm bảo tính cơ bản, tính dân tộc, tính hiện đại và tính thực tiễn.

- Về năng lực: Kết thúc khoá học, học viên cao học sẽ được nâng cao về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có lập trường và bản lĩnh chính trị đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, mở cửa, hội nhập khu vực và quốc tế; có thể làm các công việc nghiên cứu, giảng dạy chính trị học trong các trường đại học và cao đẳng, làm tư vấn chính trị trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị, các đoàn thể quần chúng, các tổ chức kinh tế xã hội, làm nhà bình luận chính trị trong các cơ quan báo chí xuất bản.

- Về kĩ năng: Trang bị bổ sung cho học viên cao học phương pháp nghiên cứu khoa học chung, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành cùng những kĩ năng và nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy và trong hoạt động thực tiễn chính trị - xã hội.

- Về nghiên cứu: Học viên cao học có thể đi sâu nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau:

·        Thân thế, sự nghiệp của Anh hùng giải phóng dân tộc – Nhà văn hoá kiệt xuất của thế giới – Hồ Chí Minh.

·        Tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam.

·        Các nhân tố thực hiện con đường cách mạng Việt Nam.

·        Phương pháp cách mạng trong tư tưởng Hồ Chí Minh.

·        Tư tưởng Hồ Chí Minh về các vấn đề đạo đức, văn hoá, con người.

·        Vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong điều kiện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Chính trị học

- Tên tiếng Anh: Master in Politics

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn thi cơ sở: Chính trị học đại cương

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 54 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                30 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        22 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: