Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Quốc tế học Chuyên ngành: Quan hệ quốc tế

Mã số: 60 31 40

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4018/SĐH, ngày 26 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức:

·        Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về lí thuyết quan hệ quốc tế, về những vấn đề cơ bản của quan hệ quốc tế trong lịch sử cũng như hiện tại, những vấn đề toàn cầu và khu vực, về xu hướng phát triển của thế giới.

·        Cung cấp kiến thức hệ thống và nâng cao về những vấn đề đường lối đối ngoại của Cách mạng Việt Nam, lịch sử quan hệ đối ngoại của Việt Nam, đặc biệt là trong thời kì Đổi mới.

·        Rèn luyện phương pháp nghiên cứu các vấn đề quốc tế, các vấn đề đối ngoại của Việt Nam để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm và nêu lên những dự báo, kiến nghị.

- Về năng lực: Có thể phát huy năng lực trong các lĩnh vực công tác về quan hệ quốc tế thuộc các cơ quan đối ngoại ở trung ương và địa phương, các trường đại học và viện nghiên cứu, các cơ quan an ninh và thông tấn báo chí, các cơ sở văn hóa và dịch vụ, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài...

- Về kĩ năng: Qua những nội dung trên, học viên cao học sau khi tốt nghiệp sẽ được nâng cao trình độ hiểu biết và kĩ năng nghiên cứu các vấn đề quốc tế, kĩ năng vận dụng lí luận và phương pháp vào thực tiễn của công tác đối ngoại và những công việc liên quan đến hợp tác quốc tế của đất nước hay của cơ quan.

- Về nghiên cứu: Có năng lực nghiên cứu các vấn đề quốc tế và đối ngoại của Đảng và Nhà nước, dự báo và đề xuất kiến nghị góp phần hoạch định các đối sách của ta trước các vấn đề quốc tế. Nội dung nghiên cứu khoa học chủ yếu trong những công trình nghiên cứu và đề tài luận văn được tiến hành theo 3 hướng chủ yếu sau đây:

·        Các vấn đề thuộc quan hệ quốc tế

·        Các vấn đề toàn cầu

·        Các vấn đề thuộc quan hệ đối ngoại của Đảng và Nhà nước Việt Nam

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Quốc tế học

- Tên tiếng Anh: Master in International Studies

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin

- Môn thi cơ sở: Lịch sử quan hệ quốc tế

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                33 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        27 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          6 tín chỉ/ 12 tín chỉ

               - Thực tập:                                                        3 tín chỉ

               - Luận văn:                                                       13 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: