Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Báo chí Chuyên ngành: Báo chí học

Mã số: 62 32 01 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3966/SĐH, ngày 23 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức phù hợp với yêu cầu bậc đào tạo Tiến sĩ, những kiến thức chuyên sâu về báo chí và báo chí học.

- Về năng lực: Kết thúc khoá học, nghiên cứu sinh sẽ là những chuyên gia trong lĩnh vực báo chí, có lập trường và bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng được những yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập với khu vực và quốc tế. Người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc nghiên cứu, giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu ngành báo chí và truyền thông đại chúng, tham gia tổ chức, thực hiện, quản lí báo chí, đảm nhiệm công tác lãnh đạo tại các cơ quan truyền thông đại chúng, hoặc là chuyên gia ở các cơ quan tư tưởng – văn hoá của Đảng và Nhà nước.

- Về kĩ năng: Trang bị bổ sung cho nghiên cứu sinh phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu chuyên ngành và những kĩ năng nghiệp vụ với mục tiêu nâng cao khả năng độc lập, sáng tạo trong nghiên cứu, giảng dạy cũng như trong hoạt động thực tiễn nghề nghiệp nói riêng và thực tiễn hoạt động chính trị – xã hội nói chung.

- Về nghiên cứu:  NCS có thể đi sâu nghiên cứu theo các hướng cơ bản sau đây:

·         Nghiên cứu các luận cứ khoa học - thực tiễn về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hoạt động báo chí; tổng kết kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và quản lí của Nhà nước, những căn cứ khoa học - thực tiễn trong việc hoạch định chiến lược truyền thông quốc gia trong bối cảnh hội nhập và xu toàn cầu hoá.

·        Hệ thống giá trị di sản báo chí Hồ Chí Minh và báo chí cách mạng Việt Nam đối với hoạt động báo chí hiện nay.

·        Những vấn đề giai cấp và tự do báo chí.

·        Vai trò và cơ chế tác động của báo chí vào đời sống xã hội, vấn đề hiệu lực và hiệu quả báo chí, các phương hướng và phương pháp nghiên cứu báo chí học hiện đại.

·        Kĩ năng và kĩ thuật truyền thông hiện đại.

·        Hiệu lực và hiệu quả tác động của báo chí đối với các nhóm công chúng xã hội, đặc biệt là thanh niên, tôn giáo, dân tộc, nông thôn...

·        Báo chí và các phương tiện truyền thông đại chúng với việc giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, công quyền, cải cách hành chính…

·        Quản trị và kinh doanh báo chí.

·        Mô hình tập đoàn báo chí ở Việt Nam.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Báo chí

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Journalism

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác - Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Lí luận báo chí truyền thông (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Thể loại báo chí

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/18 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Báo chí học (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  56 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           36 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        32 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     4/16 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/18 tín chỉ

          - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: