Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số: 60 38 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12 tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản ở trình độ nâng cao trên quan điểm hệ thống toàn diện về lí luận nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật, luật hiến pháp, luật hành chính. Nội dung chương trình bao gồm các vấn đề: những vấn đề cơ bản và hiện đại về lí luận nhà nước và pháp luật, lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam, lịch sử các học thuyết chính trị pháp lí, luật học so sánh, cơ sở hiến định của tổ chức bộ máy nhà nước, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, trách nhiệm hiến pháp và trách nhiệm hành chính, quản lí nhà nước trong xã hội hiện đại.

- Về năng lực: Học viên có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo trong chương trình để đảm nhận những cương vị công tác như:

·        Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, các trung tâm khoa học pháp lí.

·        Làm công tác nghiên cứu, tư vấn, quản lí hoặc công tác thực tiễn tại các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội.

- Về kĩ năng: Chương trình trang bị cho học viên các kĩ năng nghiên cứu lí luận, lịch sử nhà nước và pháp quyền một cách độc lập, sáng tạo và có khả năng đánh giá các vấn đề nhà nước và pháp quyền, tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật, kiện toàn tổ chức và hoạt động của nhà nước, cũng như vận dụng vào công việc thực tiễn của mình.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành lí luận và lịch sử  nhà nước và pháp luật định hướng cho học viên những hướng nghiên cứu chính sau đây:

·        Những vấn đề cơ bản và hiện đại về lí luận nhà nước và pháp luật;

·        Nhà nước pháp quyền và xã hội công dân;

·        Dân chủ và hệ thống chính trị;

·        Cơ chế điều chỉnh pháp luật, các mối liên hệ của pháp luật;

·        Thực tiễn và xu thế phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền;

·        Những vấn đề cơ bản và hiện đại về Luật hiến pháp;

·        Tổ chức và hoạt động của Bộ máy nhà nước ở Việt Nam theo định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền;

·        Những vấn đề cơ bản và hiện đại về luật hành chính và quản lí nhà nước;

·        Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Việt Nam;

·        Những vấn đề tư tưởng, học thuyết về nhà nước và pháp luật;

·        Những vấn đề về luật học so sánh, xã hội học pháp luật và triết học pháp quyền.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Master in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                41 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        33 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

               - Luận văn:                                                         8 tín chỉ

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: