Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Mã số: 62 38 01 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12  tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình trang bị cho nghiên cứu sinh hệ thống kiến thức chuyên sâu về lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật. Nội dung chương trình bao gồm các vấn đề: Nhà nước và pháp quyền, Hiến pháp, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật, học thuyết tư sản về nhà nước và pháp luật, những giá trị cơ bản của hệ thống cổ pháp, luật tục, hương ước và tự quản cơ sở, cơ chế điều chỉnh pháp luật, bộ máy hành pháp, công chức nhà nước, tổ chức chính quyền nhà nước ở địa phương, lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Việt Nam; các hệ thống pháp luật điển hình trên thế giới, lịch sử pháp luật Trung Quốc, lịch sử lập hiến và lịch sử của hệ thống tòa án Việt Nam.

- Về năng lực: Nghiên cứu sinh có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo trong chương trình để đảm nhận những cương vị công tác như:

·        Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, các trung tâm khoa học pháp lí...

·        Làm công tác nghiên cứu, tư vấn, quản lí hoặc công tác thực tiễn tại các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội.

- Về kĩ năng: Chương trình trang bị cho nghiên cứu sinh các kĩ năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và có khả năng đánh giá các vấn đề lí luận về nhà nước và pháp quyền, các vấn đề lịch sử nhà nước và pháp quyền cũng như vận dụng vào công việc thực tiễn của mình.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật định hướng cho nghiên cứu sinh những hướng nghiên cứu chính sau đây:

·        Nhà nước pháp quyền.

·        Xã hội công dân.

·        Tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật.

·        Tổ chức bộ máy nhà nước.

·        Hình thức nhà nước.

·        Học thuyết tư sản về nhà nước và pháp luật.

·        Quản lí nhà nước.

·        Các chế định cơ bản của Luật Hiến pháp và Luật Hành chính.

·        Lịch sử nhà nước và pháp luật thế giới, Việt Nam.

·        Các hệ thống pháp luật điển hình trên thế giới.

·        Lịch sử hệ thống toà án Việt Nam. v. v…

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Lí luận – lịch sử nhà nước pháp quyền

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/40 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  61 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           41 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        33 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     8/16 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/40 tín chỉ

     - Luận án                                                                                


Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: