Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật dân sự

Mã số: 60 38 30

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12 tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Nâng cao những kiến thức đã được trang bị ở trình độ đại học, cung cấp cho học viên những kiến thức cập nhật, hiện đại và chuyên sâu trong các lĩnh vực: Luật dân sự, luật tố tụng dân sự, luật hôn nhân và gia đình, v.v...

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành luật dân sự, học viên có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo để đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau như:

·        Làm công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, trung tâm nghiên cứu luật.

·        Làm công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp trong bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân, các cơ quan bảo vệ pháp luật, các bộ, ngành v.v...

·        Làm công tác tư vấn pháp lí, công tác quản lí hoặc các công tác thực tiễn khác trong các cơ quan tư vấn pháp lí, công ty hoạt động trong lĩnh vực pháp luật trong và ngoài nước v.v...

- Về kĩ năng: Chương trình nhằm tạo cho các học viên những kĩ năng nghiên cứu và vận dụng các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực dân sự, tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình ... để có thể giải quyết tốt những vấn đề đặt ra trong lí luận và thực tiễn. Tốt nghiệp chương trình, học viên có khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập về các vấn đề trong lĩnh vực khoa học luật dân sự, khoa học luật tố tụng dân sự và khoa học luật hôn nhân và gia đình, có khả năng nhận định, đánh giá và tham gia vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật dân sự, pháp luật tố tụng dân sự và pháp luật hôn nhân và gia đình, phục vụ công tác và nghiên cứu các vấn đề thực tiễn mới phát sinh.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành luật dân sự nhằm đào tạo và hướng cho học viên những hướng nghiên cứu chính sau đây:

·        Những vấn đề lí luận và thực tiễn về pháp luật dân sự Việt Nam hiện hành;

·        Những vấn đề lí luận và thực tiễn về pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam hiện hành;

·        Những vấn đề lí luận và thực tiễn về pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hiện hành;

·        Vai trò của các khoa học về luật dân sự trong cải cách tư pháp ở Việt Nam;

·        Chức năng, nhiệm vụ và vai trò của hệ thống tư pháp dân sự theo định hướng cải cách tư pháp;

·        Vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng dân sự trong cải cách tư pháp;

·        Chức năng và vai trò của khoa học luật dân sự trong cải cách tư pháp

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Master in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                41 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        33 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

          - Luận văn:   

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đâyxin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: