Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật kinh tế

Mã số: 62 38 50 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12  tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế nhằm tiếp tục nâng cao những kiến thức pháp lí đã được cung cấp ở bậc đại học và cao học cho nghiên cứu sinh, cung cấp cho nghiên cứu sinh, những kiến thức pháp lí đặc biệt chuyên sâu và rộng về Luật kinh tế thông qua những chuyên đề lớn như: pháp luật kinh tế chuyển đổi từ cơ chế cũ sang cơ chế thị trường; luật thương mại; hợp đồng mua bán ngoại thương; tranh chấp lao và giải quyết tranh chấp lao động; sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; pháp luật về bảo hiểm; pháp luật về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội ...

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế, học viên cao học có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo để đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau như:

·        Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật, các viện, trung tâm nghiên cứu luật;

·        Làm công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp khác trong bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, hệ thống tòa án, các bộ, cơ quan ngang bộ và các cơ quan quản lí kinh tế khác;

·        Làm công tác quản lí hoặc công tác thực tiễn khác trong các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế;

·        Làm việc trong các công ty luật, các văn phòng luật sư, tổ chức trọng tài...

- Về kĩ năng: Chương trình nhằm đào tạo cho học viên cao học những kĩ năng nghiên cứu một cách độc lập trong lĩnh vực luật kinh tế. Có khả năng giải quyết những vấn đề lớn đồi hỏi phải có kiến thức sâu rộng và sự vận dụng kiến thức một cách tổng hợp.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo tiến sĩ chuyên ngành Luật kinh tế nhằm đào tạo và hướng cho nghiên cứu sinh những hướng chính sau đây:

·        Pháp luật kinh tế trong quá trình chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

·        Những vấn đề lí luận và thực tiễn về việc xây dựng và vận hành thị trường quyền sử dụng đất.

·        Những vấn đề lí luận và thực tiễn về pháp luật an sinh xã hội ...

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Luật kinh tế

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 09 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/48 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  61 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           41 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        33 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     8/16 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                6/48 tín chỉ

     - Luận án                                                                                


 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: