Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ Ngành: Luật học Chuyên ngành: Luật quốc tế

Mã số: 60 38 60

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4236/SĐH, ngày 12 tháng 11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình bổ sung, nâng cao những kiến thức pháp lí đã học ở đại học cho học viên, cung cấp những kiến thức lí luận và thực tiễn chuyên sâu về luật quốc tế, bao gồm các vấn đề về luật quốc tế sau thời kỳ chiến tranh lạnh, các tổ chức quốc tế, biên giới và lãnh thổ, kinh tế, thương mại quốc tế, quyền sở hữu trí tuệ trong tư pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài.

- Về năng lực: Sau khi tốt nghiệp chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế, học viên cao học có thể sử dụng những kiến thức và kĩ năng được đào tạo để đảm nhận nhiều cương vị công tác khác nhau như:

·        Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo luật và các viện, trung tâm nghiên cứu luật;

·        Làm công tác thực tiễn tại các cơ quan lập pháp, hành pháp, tư pháp khác trong bộ máy nhà nước như: Quốc hội, Chính phủ, hệ thống tòa án, các bộ, cơ quan ngang bộ, đặc biệt tại các đơn vị, bộ phận có chức năng đối ngoại  hoặc có quan hệ với nước ngoài;

·        Làm công tác nghiên cứu, tư vấn, quản lí hoặc thực tiễn khác trong các cơ quan, phái đoàn đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước ngoài hoặc bên cạnh các tổ chức quốc tế; làm việc cho các tổ chức quốc tế liên chính phủ hoặc phi chính phủ tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài;

·        Làm việc cho các tổ chức, doanh nghiệp để hoạt động kinh tế, thương mại quốc tế.

- Về kĩ năng: Chương trình nhằm đào tạo cho học viên cao học kĩ năng nghiên cứu trong lĩnh vực luật quốc tế. Tốt nghiệp chương trình, học viên có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề của luật quốc tế, có đủ năng lực thực hiện công tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong chuyên ngành luật quốc tế.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Luật quốc tế nhằm đào tạo và hướng cho học viên những hướng nghiên cứu chính sau đây:

·        Những chuyển biến về lí luận và thực tiễn áp dụng luật quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa;

·        Những chuyển biến về lí luận và thực tiễn áp dụng tư pháp quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa;

·        Những vấn đề pháp lí quốc tế đương đại về biên giới, lãnh thổ quốc gia, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững;

·        Cơ chế, khuôn khổ pháp lí quốc tế của quá trình hội nhập khu vực và toàn cầu;

·        Các vấn đề pháp lí quốc tế đương đại về kinh tế, thương mại quốc tế, các thiết chế khu vực và toàn cầu về tài chính, kinh tế, thương mại.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Luật học

- Tên tiếng Anh: Master in Laws

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Triết học Mác – Lênin

- Môn thi cơ sở: Lí luận chung về nhà nước và pháp luật

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ B).

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 60 tín chỉ, trong đó:

               - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                        11 tín chỉ

               - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                41 tín chỉ

                              + Bắt buộc:                                        33 tín chỉ

                              + Lựa chọn:                          8 tín chỉ/ 16 tín chỉ

               - Luận văn:                                                         8 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: