Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Thủy sinh vật học

Mã số: 60 42 50

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4138…/SĐH, ngày…05 tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

 Thạc sĩ phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học - công nghệ và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành Thủy sinh học.

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Thủy sinh học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực chuyên môn như sau:

·    Những kiến thức về hình thái chức năng của thủy sinh vật

·    Những kiến thức về phân loại thủy sinh vật

·    Những kiến thức về sinh học, sinh thái học của thủy sinh vật ở các mức độ cá thể, quần thể và hệ sinh thái

·    Những kiến thức về sinh thái học các thủy vực

·    Vai trò của thủy sinh vật trong thiên nhiên và đối với con người bao gồm những thủy sinh vật có lợi, có hại.

2. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Thủy sinh học, người thạc sỹ có đủ năng lực chuyên môn để làm việc trong các lĩnh vực như sau :

·    Nghiên cứu cơ bản về thủy sinh vật: điều tra cơ bản, phân loại, sinh học, sinh thái, sinh lí...

·    Nghiên cứu ứng dụng về thủy sinh vật.

·    Giảng dạy tại các trường Đại học và Cao đẳng có liên quan

·    Quản lý các đơn vị nghiên cứu hay các cơ quan quản lý chuyên môn.

3.  Về nghiên cứu:

Các lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu thuộc chuyên ngành Thủy sinh học bao gồm:

·    Khu hệ Thuỷ sinh vật các thủy vực (nước ngọt, nước lợ,  nước mặn)

·    Đa dạng sinh học Thuỷ sinh vật ở nước và vấn đề bảo tồn, phát triển đa dạng sinh học các thủy vực

·    Sinh học, sinh lý, sinh thái Thuỷ sinh vật

·    Sinh thái học các thủy vực và vấn đề năng suất sinh học đất ngập nước

·    Sử dụng sinh vật chỉ thị quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Sinh học.

+ Tiếng Anh: Master in  Biology.

2. Mụn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  thống kê.

+  Môn cơ sở: Sinh học cơ sở.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

 1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                     52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

26 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

  6 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: