Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Vật lý nhiệt

Mã số: 62 44 09 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4179 /SĐH, ngày…6 tháng…11…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Nâng cao kiến thức về toán học, vật lí học và tin học, giúp cho nghiên cứu sinh có trình độ cao về lý thuyết và thực hành, có khả năng sáng tạo, giải quyết những vấn đề Khoa học – Công nghệ và hướng dẫn hoạt động chuyên môn.

2. Về kỹ năng:

Trang bị cho nghiên cứu sinh xử lý thông tin, số liệu, dữ liệu và tổng hợp các thông tin thu được trong quá trình nghiên cứu hoặc thu thập các tài liệu khoa học.

3. Về năng lực:

Có đủ năng lực tiến hành độc lập công tác nghiên cứu Khoa học, có thể phát huy sáng tạo trong công tác chuyên môn. Có khả năng sử dụng một số thiết bị khoa học. Có khả năng thiết kế, xây dựng và vận hành một hệ đo cụ thể. Có thể giảng dạy và nghiên cứu ở trường Đại học hoặc các viện nghiên cứu.

4. Về nghiên cứu:

Trang bị cho nghiên cứu sinh hiếu biết sâu về kiến thức chuyên ngành, đã được nâng cao và hoàn thiện kiến thức cơ bản. Trên cơ sở đó nghiên cứu sinh có thể tự giải quyết một vấn đề nghiên cứu khoa học thuộc chuyên môn đã được đào tạo. Thậm chí có thể đề xuất hướng nghiên cứu và các phương pháp tiến hành nghiên cứu. Sau k