Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Hóa Môi trường

Mã số: 60 44 41 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3735 /SĐH, ngày…02…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

 

4. Về nghiên cứu:

Có khả năng đề xuất và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển và sinh quyển, các qui trình công nghệ xử lý môi trường, chủ trì đề tài nghiên cứu KH -CN trong lĩnh vực Hóa học và công nghệ xử lý môi trường.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Hóa học.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Chemistry.

2. Môn thi tuyển sinh

§èi víi c¸c ®èi t­îng cã ®· cã b»ng th¹c sĩ chuyªn ngµnh ®óng hoÆc chuyªn ngµnh phï hîp hoÆc chuyªn ngµnh gÇn víi chuyªn ngµnh Hãa m«i tr­êng:

+ M«n chuyªn ngµnh: Hãa häc m«i tr­êng

+ M«n ngo¹i ng÷ : Trình độ C (mét trong 5 thø tiÕng: Anh, Nga, Ph¸p, §øc, Trung Quèc)

+ B¶o vÖ ®Ò c­¬ng nghiªn cøu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Hóa môi trường:

 

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn cơ sở: Cơ sở lí thuyết hóa học và cấu tạo chất

+ Mụn chuyờn ngành: Húa học môi trường

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ  đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:               3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                      6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ       

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                      51 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):           11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   31 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:              23 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                   8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:           3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:             6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: