Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Địa chất tìm kiếm và thăm dò

Mã số: 62 44 59 10

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4012…/SĐH, ngày…26…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

 

1. Về kiến thức

Nghiên cứu sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo sẽ có đủ khả năng tiếp cận, tìm tòi và tự cập nhật kiến thức, có đủ cơ sở lý thuyết và thực tiễn để nắm bắt được các hướng nghiên cứu hiện nay ở tầm khu vực và thế giới trong lĩnh vực chuyên môn sâu của mình.

2. Về năng lực

Sau khi học xong chương trình đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh sẽ có đủ trình độ và năng lực tổ chức các hoạt động nghiên cứu theo hướng chuyên sâu được đào tạo đáp ứng yêu cầu lý luận cũng như thực tiễn.

3. Về kỹ năng

Xác lập kỹ năng tư duy khoa học độc lập, nâng cao kỹ năng phân tích tổng hợp tài liệu và đề xuất những vấn đề mới trong tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

4. Về nghiên cứu

·    Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa thống kê phân tích và dự báo khoáng sản.

·    Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa vật lý trong tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

·    Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp địa hoá trong tìm kiếm và thăm dò khoáng sản. 

·    Nghiên cứu ứng dụng các phương pháp thuỷ địa hoá trong tìm kiếm và thăm dò khoáng sản.

·    Nghiên cứu và ứng dụng địa vật lý lỗ khoan trong tìm kiếm và thăm dò dầu khí.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Địa chất.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Geology.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Địa chất tìm kiếm và thăm dò.

+ Môn chuyên ngành: Các phương pháp thăm dũ và tìm kiếm khoỏng sản..

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Địa chất tìm kiếm và thăm dò.

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp II.

+ Môn cơ sở: Địa chất đại cương.

+ Môn chuyên ngành: Các phương pháp thăm dũ và tìm kiếm khoỏng sản..

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         11  tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:        3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                              8 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.           

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                              11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   30 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                        20 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                    10 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                8 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ


Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: