Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Ngành: Địa chính Chuyên ngành: Địa chính

Mã số: 60 44 80

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3921…/SĐH, ngày…19…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

khả năng ứng dụng của chúng trong các lĩnh vực thực tiễn về quản lý Nhà nước về đất đai và thông tin tư liệu đất đai.

Học viên được trang bị những kỹ năng thành thạo trong đo đạc địa chính, quản lý thông tin đất đai, quản lý hồ sơ địa chính, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất,...

3. Về năng lực:

Thực thi tốt những nhiệm vụ được đặt ra khi tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp quốc gia và tự chủ trì được các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu của chuyên ngành Sử dụng và bảo vệ tài nguyên môi trường ở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên bao gồm các lĩnh vực chính sau:

·   Qun lý Nhà nước v đất đai;

·   Quy hoch s dng đất;

·   Kinh tế đa chính;

·   Đo đạc địa chính;

·   H thng thông tin đất đai;

·   ng dng công ngh hin đại trong qun lý đất đai.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Địa chính.

+ Tiếng Anh: Master in Land Administration.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  III.

+  Môn cơ sở: Cơ sở địa chính.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 59 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

33 tín chỉ

- Bắt buộc:

21 tín chỉ

- Lựa chọn:

12 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: