Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Khí hậu học.

M· sè: 62 44 87 05

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3901…/SĐH, ngày…18…tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị cho nghiên cứu sinh những kiến thức chuyên đề sâu về bản chất vật lý của hệ thống khí hậu, động lực học hệ thống khí hậu, mô phỏng và mô hình hóa khí hậu,… trong đó chú trọng cập nhật những vấn đề khí hậu hiện đại. Thông qua các chuyên đề tự chọn và đặc biệt là luận án tốt nghiệp nghiên cứu sinh sẽ được nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn trong nghiên cứu khoa học, có khả năng tiếp cận, phát triển hoặc đề xuất được những vấn đề mới trong lĩnh vực khí hậu học. Luận án của nghiên cứu sinh sẽ là một công trình nghiên cứu khoa học gắn liền với những vấn đề thực tiễn mang tính thời sự và cập nhật.

2. Về kỹ năng:

Có khả năng nắm bắt được những vấn đề hiện đại và vận dụng vào thực tiễn, thành thạo trong việc khai thác, áp dụng và phát triển các mô hình số, các kỹ thuật thống kê trong lĩnh vực khí hậu.

3. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những chuyên gia chủ chốt trong lĩnh vực Khí hậu, có khả năng hoạt động độc lập, có trình độ thiết kế và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trong nghiên cứu, giảng dạy và nghiệp vụ của ngành khí tượng.

4. Về nghiên cứu:

Có khả năng độc lập nghiên cứu theo các hướng nghiên cứu sau:

- Mô phỏng và mô hình hóa khí hậu

- Nghiên cứu biến đổi khí hậu và dự báo khí hậu

- Các quá trình trao đổi bề mặt - khí quyển trong các mô hình khí hậu

- Khí hậu khu vực

- Tác động của ô nhiễm khí quyển đến chế độ mưa và tài nguyên nước

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ khí tượng.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Meteorology

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Khí hậu học.

+ Môn chuyên ngành: Khí tượng động lực.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Khí hậu học.

 

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp I.

+ Môn cơ sở: Khí tượng đại cương.

+ Môn chuyên ngành: Khií tượng động lực.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

 

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        9 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.  

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        46 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          26 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                     18 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                      8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: