Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Thủy văn học

Mã số: 62 44 90 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3900…/SĐH, ngày…18…tháng…10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

4. Về nghiên cứu:

- Các hướng nghiên cứu chính:

- Quy hoạch khai thác, bảo vệ và phát triển bền vững hệ thống nguồn nước.

- Phân tích và xây dựng mô hình dự báo các hiện tượng thủy văn nguy hiểm.

- Phân tích và mô hình hóa quá trình dòng chảy sườn dốc.

- Phân tích và xây dựng mô hình diễn biến lòng sông.

 II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ thủy văn.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Hydrology.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng th¹c sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Thủy văn học.

+ Môn chuyên ngành: Tính toán thủy văn.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Thủy văn học.

 

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp I.

+ Môn cơ sở: Thủy văn đại cương.

+ Môn chuyên ngành: Tính toán thủy văn.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        48 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          28 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                     20 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                      8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: