Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Thủy thạch động lực học biển

Mã số: 62 44 97 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3900 /SĐH, ngày…18…tháng…10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Nghiên cứu sinh được trang bị những kiến thức khoa học cập nhật trong lĩnh vực vật lý biển, thủy văn biển, động lực biển, khí tượng-khí hậu biển, địa chất và địa mạo biển, tương tác biển-khí quyển và đất liền. 

2. Về kỹ năng:

Trang bị các kỹ năng tổng hợp, phân tích, đánh giá và lựa chọn các giải pháp khoa học đối với các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn và biết tổ chức triển khai giải quyết chúng.

3. Về năng lực:

Nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc như một nhà khoa học trong lĩnh vực thủy thạch động lực học biển, có thể đảm nhận các vị trí yêu cầu tính độc lập cao, tính tổ chức chặt chẽ trong các cơ sở nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo nhân lực biển. Tiến sỹ Hải dương học có khả năng đề xuất, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu triển khai và giảng dạy liên quan đến các quá trình hải dương học cơ bản: vật lý, thủy văn, động lực, khí tượng-khí hậu, địa chất và địa mạo biển, tương tác biển-khí quyển và đất liền.

4. Về nghiên cứu:

Các hướng nghiên cứu gắn liền với những chuyên ngành chủ yếu sau:

- Hải dương học vật lí.

- Kỹ thuật biển và bờ biển.

- Tài nguyên và môi trường biển.

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Hải dương học.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Oceanography.

2. Môn thi tuyển sinh

§èi víi c¸c ®èi t­îng cã ®· cã b»ng th¹c sĩ chuyªn ngµnh ®óng hoÆc chuyªn ngµnh phï hîp hoÆc chuyªn ngµnh gÇn víi chuyªn ngµnh H¶i d­¬ng häc.

+ Môn chuyên ngành: Hải dương học.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

§èi víi c¸c ®èi t­îng cã b»ng cö nh©n chuyªn ngµnh ®óng hoÆc chuyªn ngµnh phï hîp hoÆc chuyªn ngµnh gÇn víi chuyªn ngµnh ngµnh H¶i d­¬ng häc.

 

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp I.

+ Môn cơ sở: Vật lí biển.

+ Môn chuyên ngành: Hải dương học.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                       12 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

  

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        51 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          28 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                     22 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     6 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: