Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Kĩ thuật điện tử

Mã số: 62 52 70 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3899…/SĐH, ngày…18…tháng 10…năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

2. Về kỹ năng:

3. Về năng lực:

4. Về nghiên cứu:

Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật Điện tử có khả năng đi sâu nghiên cứu và hướng dẫn nghiên cứu theo các hướng sau: Điện tử công nghiệp chuyên dụng, Điện tử y tê, Thiết kế Chip, Công nghệ MEMs, các hệ điều khiển tự động, Robitics …

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Công nghệ điện tử - viễn thông.

+ Tiếng Anh: Doctor of  Philosophy in Electronics and Telecommunication Technology.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Kĩ thuật điện tử.

+ Môn chuyên ngành: Vi xử lí và kĩ thuật điều khiển.

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành ngành Kĩ thuật điện tử.

+ Môn cơ bản: Toán xác suất thống kê .

+ Môn cơ sỏ: Thông tin số và kĩ thuật số.

+ Môn chuyên ngành: Vi xử lí và kĩ thuật điều khiển.

+ Môn ngoại ngữ: Trình độ C (chọn một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc).

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                         9 - 12 tín chỉ, trong đó:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:     3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                  6 - 9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                        47 - 50 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          27 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                    19 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                     8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:              3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 – 9 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ.

 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: