Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3550…/SĐH, ngày 18 tháng 9…năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức : Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được xây dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có đủ kiến thức chuyên môn cập nhật nhất mang tính liên ngành về quản lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đáp ứng được yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

Về kỹ năng: Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được trang bị những kỹ năng : Phương pháp luận tổng hợp, đa ngành và liên ngành;  Các phương pháp và kỹ năng cụ thể trong thu thập, xử lý và phân tích số liệu, phân tích và thực thi chính sách; Kỹ năng làm việc trên máy tính và Internet; viết, tổ chức thực hiện, đánh giá và quản lý dự án (chu kỳ quản lý dự án); Các phương pháp nghiên cứu ngoài tự nhiên và cộng đồng (điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội; đánh giá nhanh đa dạng sinh học, điều kiện môi trường, đánh giá nhanh nông thôn (RRA), đánh gia nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA).

Về năng lực: Thạc sĩ Môi trường trong phát triển bền vững có năng lực về quản lý, làm việc trong hệ thống quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường các cấp, về nghiên cứu khoa học tổ chức và thực hiện những đề tài nghiên cứu khoa học có liên quan đến đào tạo để giảng dạy trong các trường đại học, cao đẳng và phổ thông về các chuyên môn có liên quan.

Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ nhằm đào tạo các chuyên gia theo các lĩnh vực nghiên cứu bao gồm:

-          Kiểm kê, sử dụng hợp lý và bảo tồn đa dạng sinh học;

-          Quản lý tài nguyên thiên nhiên; 

-          Sinh thái nhân văn;

-          Bảo vệ môi trường nhằm phục vụ phát triển bền vững.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

                    Tên tiếng Việt :        Thạc sĩ Khoa học Môi trường

Tên tiếng Anh:         Master in Environmental Sciences

 

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp III

- Môn thi cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường

- Môn ngoại ngữ: tiếng Anh, trình độ B.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích lũy :                                             57 tín chỉ

trong đó:

* Khối kiến thức chung (bắt buộc) :                        11 tín chỉ

* Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành :                34 tín chỉ

-            Bắt buộc :                                        26 tín chỉ

-            Tự chọn có hướng dẫn :                   8/27 tín chỉ

*  Luận văn tốt nghiệp :                                                                 12 tín chỉ 

 

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: