Sau đại học
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo bậc đại học  >   Sau đại học
Đào Tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Chương trình đào tạo Tiến sĩ được xây dựng nhằm đào tạo những chuyên gia có chuyên môn sâu và kĩ năng cao liên quan đến quản lí và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường phục vụ công cuộc phát triển bền vững, thích ứng và đáp ứng được những yêu cầu phát triển của xã hội và hội nhập quốc tế.

- Về kĩ năng: Tiến sĩ Môi trường trong phát triển bền vững được trang bị những kĩ năng:

1.      Phương pháp luận tổng hợp, đa ngành và liên ngành;

          2. Các kĩ năng phân tích và thực thi chính sách; viết, tổ chức, đánh giá và quản lí dự án (chu kì quản lí dự án);

          3. Thực hiện triển khai nghiên cứu ngoài tự nhiên và cộng đồng, đánh giá chuyên sâu các vấn đề về đa dạng sinh học, điều kiện môi trường, đánh giá nhanh nông thôn (RRA), đánh giá nhanh nông thôn có sự tham gia của người dân (PRA).

- Về năng lực: Tiến sĩ Môi trường trong phát triển bền vững là những người có khả năng giảng dạy ở bậc đại học, có khả năng độc lập nghiên cứu, chủ trì và tổ chức nhóm nghiên cứu chuyên sâu theo hướng đa ngành và liên ngành, thực hiện các đề tài nghiên cứu triển khai và ứng dụng thực tiễn vào các lĩnh vực có liên quan tới môi trường phục vụ phát triển bền vững, có khả năng chuyển tải những kiến thức khoa học công nghệ thành những đề xuất và giải pháp trong hoạch định chính sách, đáp ứng cao nhất nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và môi trường theo hướng bền vững.

- Về nghiên cứu: Chương trình đào tạo bậc Tiến sĩ nhằm đạo tạo các chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu, bao gồm:

·         Nghiên cứu, sử dụng hợp lí và bảo tồn đa dạng sinh học;

·         Nghiên cứu quản lí tài nguyên thiên nhiên;

·         Nghiên cứu sinh thái nhân văn;

·         Nghiên cứu các vấn đề về bảo vệ môi trường nhằm phục vụ phát triển bền vững.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

                    Tên tiếng Việt :        Tiến sĩ Khoa học Môi trường

Tên tiếng Anh:         Doctor of Philosophy in Environmental Sciences

 

2. Môn thi tuyển sinh

        Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ ngành Khoa học môi trường (hoặc ngành gần).

- Môn thi Cơ bản: Toán cao cấp III

- Môn thi cơ sở: Cơ sở khoa học môi trường

           - Môn chuyên ngành : Sinh thái nhân văn nâng cao  (Advanced Human Ecology)

           - Môn ngoại ngữ :  Tiếng Anh trình độ C

           - Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

        Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ ngành Khoa học môi trường (hoặc ngành gần).

           - Môn chuyên ngành : Sinh thái nhân văn nâng cao  (Advanced Human Ecology)

           - Môn ngoại ngữ :  Tiếng Anh trình độ C

           - Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

- Đối với nghiên cứu sinh có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành:

                   + Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                 3 tín chỉ.

                   + Khối kiến thức chuyên đề Tiến sĩ :                   6 tín chỉ.

                   + Luận án Tiến sĩ

- Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng Thạc sĩ :

                        + Phải học tất cả chương trình đào tạo Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Khoa học Môi trường, chuyên ngành Môi trường trong phát triển bền vững nhưng không cần làm luận văn Thạc sĩ.

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: