Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Kết luận của BCH Đảng bộ ĐHQGHN tại Hội nghị lần thứ 5 về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược

2. Mục tiêu

3. Phương hướng

4. Giải pháp

5. Tổ chức thực hiện

>>> Tải về văn bản toàn văn (PDF)

Tại hội nghị lần thứ 5, họp ngày 25/3/2011, Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) (dưới đây gọi tắt là Đảng uỷ) đã nghe và thảo luận Báo cáo chuyên đề về "Phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược". Sau khi nghe báo cáo, Đảng uỷ đã thảo luận và nhất trí kết luận:

1. Đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý thuộc Nhiệm vụ chiến lược
Công tác cán bộ từng bước được cải tiến theo hướng quản trị nguồn nhân lực; ĐHQGHN đã quan tâm và từng bước thực hiện chính sách đãi ngộ đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ khoa học trình độ cao; tạo điều kiện cho cán bộ đầu đàn, đầu ngành có môi trường và phương tiện làm việc tốt hơn trước đây; với chính sách linh hoạt gắn với các chế độ đãi ngộ thích hợp, ĐHQGHN đã và đangthu hút được nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý giỏi, cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học trình độ cao về ĐHQGHN công tác.
Tuy nhiên, các đơn vị chưa chỉ đạo quyết liệt để xây dựng và thực hiện tốt quy hoạch, kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Nhiệm vụ chiến lược; việc kiểm tra, giám sát của ĐHQGHN chưa thường xuyên; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu của thực hiện Nhiệm vụ chiến lược; còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại; chưa có được các giải pháp đột phá cả về thể chế, chính sách để thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và phát triển đội ngũ cán bộ, đồng thời chưa tích cực và tận dụng, khai thác triệt để các nguồn lực hiện có để phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý theo yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược.
2. Mục tiêu
Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu, quản lý (sau đây gọi tắt là đội ngũ cán bộ) có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế để thực hiện tốt Nhiệm vụ chiến lược, đào tạo tài năng, chất lượng cao, chương trình tiên tiến làm nền tảng cho sự phát triển và nâng cao sức cạnh tranh, thương hiệu của ĐHQGHN và xây dựng phát triển các khoa, trường đại học đạt chuẩn quốc tế, đóng góp tích cực cho sự phát triển giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của cả nước.
3. Phương hướng
3.1. Ưu tiên đầu tư và gắn việc phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế với việc xây dựng trường phái khoa học, nhóm nghiên cứu mạnh, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm theo mô hình Trung tâm xuất sắc (COE), đẩy mạnh liên thông liên kết toàn diện giữa các đơn vị để thực hiện chủ trương đào tạo chất lượng cao, nghiên cứu khoa học đỉnh cao, phát triển các khoa, trường đại học đạt chuẩn quốc tế, nâng cao khả năng cạnh tranh và phát triển thương hiệu ĐHQGHN.
3.2. Triển khai các giải pháp đột phá phù hợp với quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị và của ĐHQGHN để phát triển đội ngũ cán bộ đạt các tiêu chuẩn tương ứng sau đây:
- Đối với cán bộ giảng dạy: có học vị từ tiến sĩ trở lên, có trình độ chuyên môn giỏi; có hiểu biết về quản trị đại học tiên tiến; có năng lực và phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá tiên tiến; có năng lực khai thác và áp dụng các phương tiện, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu tiên tiến; có năng lực ngoại ngữ tốt để giảng dạy và trao đổi chuyên môn bằng ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh); có năng lực và có khả năng tổ chức nghiên cứu khoa học, sẵn sàng làm việc trong một tập thể hoặc nhóm nghiên cứu của ĐHQGHN; có khả năng hợp tác với các nhà khoa học trong và ngoài nước; sẵn sàng thực hiện và tuân thủ các yêu cầu đào tạo theo tín chỉ ở bậc đại học và sau đại học.
- Đối với cán bộ quản lý: đạt tiêu chuẩn lãnh đạo quản lý quy định tại Quy định số 4031/2008/QĐ - TCCB ngày 2/7/2008 về bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển cán bộ của ĐHQGHN; có tư duy, phương pháp và kỹ năng quản trị đại học tiên tiến, sử dụng tốt công nghệ thông tin và ngoại ngữ (tối thiểu là tiếng Anh) trong công tác, giao tiếp với đối tác nước ngoài; có năng lực tạo ra môi trường học thuật, làm việc thuận lợi cho học tập, nghiên cứu, sáng tạo.
3.2. Áp dụng sâu rộng phương thức quản trị nguồn nhân lực để sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ nhằm tăng năng suất lao động, hiệu quả làm việc cao và đóng góp tốt nhất cho sự phát triển của ĐHQGHN và các đơn vị, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ được phát huy tối đa năng lực cá nhân, được khuyến khích, động viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
4. Giải pháp
4.1. Làm tốt công tác tuyên truyền, quán triệt tới cán bộ, đảng viên, viên chức, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh về chủ trương phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế để nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ trương quan trọng này của Đảng ủy ĐHQGHN.
4.2. Xây dựng và triển khai thực hiện chiến lược phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của quá trình đẩy mạnh phát triển ĐHQGHN trở thành đại học đạt chuẩn quốc tế theo qui hoạch, chỉ tiêu và kế hoạch chi tiết trong từng giai đoạn, trong đó có xây dựng và thực hiện Đề án phát triển đội ngũ cán bộ khoa học (giảng viên, nghiên cứu viên), cán bộ quản lý và phục vụ theo chuẩn chất lượng tương ứng nói trên.  
4.3. Triển khai các giải pháp về tổ chức nhằm tạo cơ chế, môi trường để phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế như: xây dựng văn hóa chất lượng và phát triển môi trường học thuật theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh liên thông, liên kết, hợp tác để phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao, trình độ cao giữa các đơn vị trong ĐHQGHN và với đối tác ngoài ĐHQGHN; thành lập các nhóm nghiên cứu theo mô hình Trung tâm xuất sắc COE) để tập hợp các nhà khoa học, tạo sự hợp tác mềm dẻo giữa các khoa, đơn vị trong trường đại học qua các hoạt động khoa học công nghệ, tiến tới xây dựng trường phái khoa học.
4.4. Áp dụng sâu rộng phương thức quản trị nguồn nhân lực để đạt được các mục tiêu về phát triển đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý của Nhiệm vụ chiến lược. Trong đó tập trung triển khai thực hiện tốt các giải pháp sau:
- Triển khai các giải pháp đột phá để tuyển dụng, thu hút cán bộ giỏi về công tác tại ĐHQGHN. Trong đó có việc sử dụng quyền tự chủ cao nhất của ĐHQGHN và các đơn vị để tuyển dụng cán bộ có trình độ tiến sĩ; ưu tiên xét duyệt các đề tài của cán bộ có học vị tiến sĩ, đặc biệt đối với những cán bộ được đào tạo ở nước ngoài với điều kiện cam kết có các phát hiện mới, đề xuất mới đủ điều kiện công bố trên các tạp chí quốc tế với chỉ số trích dẫn cao...và các cơ chế khác.
- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, kỹ năng, kiến thức, ý thức tổ chức, kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảm bảo ở từng vị trí công tác cán bộ đạt các tiêu chuẩn tương ứng để hoàn thành công việc được giao. Trong đó có việc xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo mẫu kế hoạch của dự án TRIG; đa dạng hóa các phương thức đào tạo, bồi dưỡng thông qua các hoạt độnggiảng dạy, khoa học công nghệ (thực hiện đề tài, dự án, hoạt động chuyển giao khoa học công nghệ, viết sách, viết bài báo, tham dự hội thảotrong và ngoài nước...), tổ chức các khóa huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, tổ chức các hoạt động tham quan, giao lưu, họp tập, trao đổi kinh nghiệm tiên tiến của các đại học uy tín trong khu vực và quốc tế; đặc biệt thông qua các chương trình, đề án của Nhà nước như Đề án 322, Chương trình 165, Đề án Đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010 - 2020 v.v…, cũng như các dự án, chương trình hợp tác quốc tế với các trường đại học tiên tiến trên thế giới và các Quỹ học bổng VEF, Fulbright...
- Ban hành và thực thi các chính sách sử dụng và đãi ngộ cán bộ nhằm khuyến khích, động viên cán bộ làm việc hăng say, tận tình, có ý thức trách nhiệm và hoàn thành công việc với chất lượng cao. Trong đó có xây dựng môi trường làm việcdân chủ, chuyên nghiệp, công bằng, khách quan, thân thiện, cảnh quan sạch đẹp – văn minh, thủ tục hành chính đơn giản, gọn nhẹ, thuận tiện, điều kiện làm việc tiện nghi, văn hóa ứng xử công sở được thực hiện nghiêm túc; ban hành các định mức tài chính về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; tạo điều kiện, hỗ trợ cán bộ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo trong công tác; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cán bộ học tập nâng cao trình độ và tham gia các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước; bố trí, sắp xếp, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo năng lực, sở trường và yêu cầu công việc; thiết lập và áp dụng các chính sách lương bổng, thăng tiến, khen thưởng, phụ cấp, đánh giá năng lực thực hiện nhiệm vụ của cán bộ theo hiệu quả, chất lượng công việc và sản phẩm đầu ra; kiến nghị với Chính phủ cho phép triển khai Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và cơ sở hạ tầng xã hội khu nhà ở cho cán bộ giảng viên ĐHQGHN tại Hòa Lạc hoặc các khu vực khác phù hợp để động viên, thu hút cán bộ lên làm việc tại cơ sở mới ở Hòa Lạc.
4.5.Phát triển các nguồn lực tài chính từ ngân sách Nhà nước, Quỹ phát triển ĐHQGHN, Quỹ khoa học công nghệ, Quỹ hợp tác quốc tế, các đề tài, dự án khoa học công nghệ nhà nước, hợp tác với các bộ, ngành và các địa phương, các doanh nghiệp, từ hợp tác quốc tế, dự án đầu tư chiều sâu, cũng như các nghị định thư và đóng góp của cán bộ để thực hiện các mục tiêu và giải pháp đã đề ra. 
5. Tổ chức thực hiện
5.1. Ban Tổ chức Đảng ủy ĐHQGHN chủ trì, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQGHN tổ chức phổ biến, quán triệt, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai và định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Kết luận này, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy ĐHQGHN.         
5.2. Ban Tuyên giáo Đảng ủy làm tốt công tác tư tưởng, nâng cao nhận thức,tạo sự đồng thuận quyết tâm của cán bộ, viên chức để thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế.
5.3. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình triển khai Kết luận của Đảng ủy, định kỳ đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy.
5.4. Các cấp ủy đảng trực thuộc chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện để đạt các mục tiêu, giải pháp nói trên; kiểm tra, giám sát, định kỳ đánh giá tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận này báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy và Đảng ủy ĐHQGHN.        
5.5. Các cấp chính quyền xây dựng và thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch với lộ trình và điều kiện khả thi trên cơ sở xác định tổng nhân lực chung, có mục tiêu, chỉ tiêu phát triển nhân lực đạt chuẩn quốc tế cho từng ngành, chuyên ngành và cho từng đơn vị tổ chức đào tạo Nhiệm vụ chiến lược, đồng thời có trách nhiệm thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện với cấp ủy tương ứng theo yêu cầu của cấp ủy đó.
5.6. Ban Chấp hành Công đoàn ĐHQGHN tổ chức tuyên truyền, quán triệt nhằm tạo sự đồng thuận, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, viên chức trong việc tích cực tham gia triển khai Nhiệm vụ chiến lược, đồng thời động viên, khuyến khích cán bộ tận dụng mọi cơ hội để tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và các phẩm chất khác đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai và kết quả thực hiện Kết luận của Đảng ủy trong các kỳ họp của Đảng ủy.
5.7. Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức động viên và cổ vũ các giảng viên trẻ đi tiên phong trong việc thực hiện đạt chuẩn cán bộ giảng dạy là tiến sĩ, có nhiều công trình khoa học, đổi mới phương pháp giảng dạy, giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh, sử dụng tốt các kỹ năng chuyên môn, kỹ năng mềm trong giảng dạy và tích cực nghiên cứu khoa học.
5.8. Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo tổ chức thực hiện Kết luận của Đảng ủy, định kỳ tiến hành đánh giá kết quả và báo cáo Đảng ủy.

 

 VNU Media - Văn phòng Đảng ủy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :