Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Kết luận của Ban thường vụ Đảng ủy về đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược

Ngày 11 tháng 7 năm 2011, Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQGHN đã họp phiên thường kỳ để nghe và thảo luận báo cáo chuyên đề về “Đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học, nghiên cứu sinhthuộc Nhiệm vụ chiến lược”. Sau nghe báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy đã thảo luận và thống nhất kết luận:
1. Đánh giá thực trạng tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược
Thời gian qua, các đơn vị đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh (sau đây gọi tắt là học viên).
Tuy nhiên, việc tuyển chọn được học viên có trình độ ngoại ngữ giỏi ở nhiều ngành còn gặp nhiều khó khăn; trình độ ngoại ngữ của học viên không đồng đều; mô hình tổ chức đào tạo hiện nay chưa thật hiệu quả, chưa đáp ứng yêu cầu khi mở rộng quy mô mà vẫn đảm bảo chất lượng đào tạo, chưa thúc đẩy liên thông, liên kết, hớp tác toàn diện giữa các đơn vị.
2. Mục tiêu của việc đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược
2.1. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngoại ngữ cho các chương trình đào tạo bậc sau đại học thuộc Nhiệm vụ chiến lược, theo đó trình độ ngoại ngữ của học viên đảm bảo tối thiểu phải đạt chuẩn 5.5 EILTS sau khi học ngoại ngữ tăng cường, trước khi học chuyên môn và 6.0 EILTS sau khi kết thúc khóa học.
2.2. Phát triển tinh thần cộng đồng, nâng cao hiệu quả hoạt động liên thông, liên kết, hợp tác, sử dụng nguồn lực chung, lợi thế chuyên môn hóa và thế mạnh đặc thù của các đơn vị trong ĐHQGHN để nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng yêu cầu của Nhiệm vụ chiến lược.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo ngoại ngữ cho học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc Nhiệm vụ chiến lược
3.1. Khuyến khích các đơn vị chủ động, sáng tạo triển khai các giải pháp nhằm tuyển chọn được nhiều học viên giỏi ngoại ngữ vào học các chương trình đào tạo bậc sau đại học thuộc Nhiệm vụ chiến lược để không phải tổ chức đào tạo tăng cường ngoại ngữ từ tổng kinh phí được giao khoán cho đề án thành phần.  
3.2. Đối với những học viên trình độ ngoại ngữ chưa đạt chuẩn 5.5 IELTS trước khi học chuyên môn, thì việc đào tạo tăng cường ngoại ngữ cho học viên được tổ chức tập trung theo trình độ của học viên và do Trường Đại học Ngoại ngữ đảm nhận. Nội dung, phương pháp, thời lượng, thời gian và địa điểm học do Trường Đại học Ngoại ngữ chủ động xác định, các đơn vị có Nhiệm vụ chiến lược, học viên cao học và nghiên cứu sinh có trách nhiệm thực hiện.
3.3. Đối với những ngành dễ tuyển thì trình độ ngoại ngữ của học viên phải đạt chuẩn đầu vào bắt buộc là 5.5 IELTS. Nếu không đạt học viên phải tự đóng kinh phí để học tăng cường trước khi vào học chuyên môn tại Trường Đại học Ngoại ngữ.
Đối với những ngành khác chấp nhận chuẩn đầu vào là 4.0 IELTS. Với những học viên này sau thời gian 3 tháng học tăng cường ngoại ngữ, nếu không đạt chuẩn trước khi học chuyên môn thì phải chuyển sang học ở hệ chuẩn.
3.4. Ở thời điểm bắt đầu vào học chuyên môn, đối với những học viên đã đạt trình độ ngoại ngữ tương đương 6.0 EILTS trở lên được miễn học ngoại ngữ, với những học viên đã đạt 5.5 IELTS được miễn học tăng cường ngoại ngữ. Cả hai nhóm đối tượng học viên này vẫn phải dự kỳ thi kiểm tra đầu ra ngoại ngữ khi tốt nghiệp.
4. Tổ chức thực hiện
4.1. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy có trách nhiệm quán triệt và chỉ đạo quyết liệt việc tổ chức thực hiện Kết luận này, kịp thời báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy những vấn đề nảy sinh trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện.
4.2. Giao Ban Giám đốc ĐHQGHN chỉ đạo các ban chức năng, các đơn vị liên quan quán triệt và tích cực triển khai thực hiện tốt chủ trương của Ban Thường vụ Đảng ủy, đồng thời chỉ đạo việc phân công trách nhiệm cho từng đơn vị, kiểm tra, giám sát, hướng dẫn thực hiện các giải pháp về đào tạo, quản lý và các điều kiện cần thiết để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc đào tạo ngoại ngữ tập trung cho cho học viên cao học và nghiên cứu sinh, thường xuyên đánh giá tình hình và kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy.
4.3. Ban Tuyên giáo Đảng ủy chịu trách nhiệm cung cấp tài liệu, hướng dẫn và chỉ đạo việc triển khai công tác tư tưởng để cán bộ, học viên cao học, nghiên cứu sinh hiểu đúng, đầy đủ, đồng tâm hiệp lực thực hiện tốt chủ trương này của Ban Thường vụ Đảng ủy.
4.4. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy chủ trì kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy xem xét, chỉ đạo giải quyết.       
4.5. Các cấp ủy trực thuộc chỉ đạo tổ chức chính quyền, công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng cấp phổ biến kịp thời, quán triệt sâu sắc chủ trương đào tạo ngoại ngữ cho học viên và nghiên cứu sinh đến từng cán bộ, đảng viên, giảng viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, tạo sự đồng thuận cao để quyết tâm thực hiện tốt Kết luận của Đảng ủy./.

 VNU Media - Văn phòng Đảng ủy
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :