Nhiệm vụ chiến lược
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Nhiệm vụ chiến lược
Quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế ở ĐHQGHN

Ngày 5/12/2011, Giám đốc ĐHQGHN đã ký Quyết định số 3599/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành quy định về xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế.
Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các văn bản:
1. Quy định tạm thời về xây dựng và phát triển một số ngành, chuyên ngành đạt trình độ quốc tế, ban hành theo Quyết định số 1022/QĐ-KHTC ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
2. Quy định tạm thời về đào tạo sinh viên năm thứ nhất thuộc chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế tại ĐHQGHN, ban hành theo Quyết định số 436/QĐ-ĐHQGNN ngày 11 tháng 02 năm 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
3. Quy định về cơ cấu tổ chức, chỉ đạo và điều hành Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia hà Nội, ban hành kèm theo Quyết định số 2745/QĐ-ĐHQGHN ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Giám đốc ĐHQGHN.
4. Hướng dẫn tổ chức đào tạo năm thứ nhất cho các sinh viên thuộc Nhiệm vụ chiến lược ở Đại học Quốc gia Hà Nội số 3226 /HD-ĐHQGHN ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội;

5. Các văn bản khác của Đại học Quốc gia Hà Nội đã ban hành trước đây có liên quan đến xây dựng và phát triển ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế trái với Quy định này

 

>>> Xem thêm thông tin về Nhiệm vụ Chiến lược

 VNU Media - Văn phòng Ban chỉ đạo Nhiệm vụ chiến lược
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :