Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Vật lý)

Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o Th¹c sÜ

Ngành: Sư phạm Vật lí

Chuyªn ngµnh: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Vật lí)

M· sè:  60 14 10

(Ban hành kèm theo Quyết định số………/SĐH, ngày………tháng……năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Về kiến thức:

- Cung cấp kiến thức nền tảng, hiện đại của chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Vật lý;

- Cung cấp những kiến thức cơ bản của  Vật lý học hiện đại . 

Về năng lực

- Hình thành năng lực xây dựng chiến lược dạy học (Phát triển chương trình; đánh giá trong dạy học; tổ chức quá trình dạy học);

- Hình thành năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Hình thành năng lực sử dụng thành thạo công nghệ và phương tiện dạy học hiện đại trong giảng dạy và nghiên cứu khoa học giáo dục.

- Học xong chương trình, thạc sĩ Sư phạm Vật lý có khả năng dạy tốt môn vật lý ở bậc học phổ thông, cao đẳng, đại học, và có khả năng học ở bậc cao hơn.

Về  kỹ năng

- Xây dựng và phát triển chương trình Vật lý.

- Triển khai hiệu quả phương pháp dạy học Vật lý và đổi mới phương pháp dạy học cho các đối tượng khác nhau.

Về nghiên cứu

- Giải quyết vấn đề trong đổi mới phương pháp dạy học.

- Nghiên cứu Khoa học giáo dục và phương pháp dạy học các bộ môn thuộc  ngành Vật lý.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

           +  Tên tiếng Việt: Thạc sĩ Sư phạm Vật lý.

             +  Tên tiếng Anh: Master in  Physics Education.

2. Môn thi tuyển sinh

Môn thi Cơ bản:   Lí luận dạy học.

Môn thi Cơ sở:          Vật lí đại cương.

Môn Ngoại ngữ:   Trình độ B, một trong 5 thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ sẽ phải tích lũy:               54 tín chỉ,

Trong đó:

Khối kiến thức chung bắt buộc:    11 tín chỉ

Triết học:                               04 tín chỉ

Ngoại ngữ chung:                      04 tín chỉ

Ngoại ngữ chuyên ngành:            03 tín chỉ

Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:   39 tín chỉ

Khối kiến thức bắt buộc:             35 tín chỉ

Khối kiến thức lựa chọn:             4/28 tín chỉ

Luận văn thạc sĩ:                      10 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :