Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ

    KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ

Ngành: Tiếng Nga

Chuyên ngành: Ngôn ngữ Nga

Mã số: 62 22 05 01

(Ban hành kèm theo Quyết định số 4071/SĐH, ngày 31 tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

- Về kiến thức: Đào tạo những nhà khoa học có trình độ lí thuyết cao về ngôn ngữ Nga, có kiến thức sâu sắc về ngôn ngữ và văn hoá Nga, có trình độ chuyên môn cao trong các lĩnh vực giảng dạy lí thuyết và thực hành tiếng Nga, chủ động, sáng tạo trong việc phát hiện, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề khoa học trong lĩnh vực chuyên ngành Ngôn ngữ Nga.

- Về năng lực: Trang bị cho người học năng lực giảng dạy lí thuyết tiếng Nga ở bậc đại học và sau đại học, khả năng tiến hành độc lập các nghiên cứu khoa học về ngôn ngữ học tiếng Nga, giải quyết một cách sáng tạo các vấn đề lí luận và thực tiễn trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ Nga.

- Về kĩ năng: Phát triển văn phong khoa học, kĩ năng viết luận, kĩ năng tiến hành các nghiên cứu khoa học trong ngôn ngữ học.

- Về nghiên cứu: Trang bị cho người học các phương pháp nghiên cứu phù hợp để giúp họ độc lập thực hiện và hướng dẫn thực hiện các nghiên cứu khoa học có tính hiệu quả và tính thực tiễn cao, có thể giải quyết một cách chủ động, sáng tạo các vấn đề đặt ra trong chuyên ngành Ngôn ngữ Nga thuộc các lĩnh vực ngữ pháp tiếng Nga, ngữ nghĩa học tiếng Nga, ngữ dụng học tiếng Nga, ngữ pháp văn bản tiếng Nga, đối chiếu ngôn ngữ Nga -Việt, ngôn ngữ - văn hoá Nga, văn học Nga và các lĩnh vực chuyên môn khác.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

- Tên tiếng Việt: Tiến sĩ Tiếng Nga

- Tên tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Russian

2. Môn thi tuyển sinh

- Môn thi cơ bản: Ngôn ngữ Nga (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi cơ sở: Thực hành Tiếng Nga (đối với NCS thi từ cử nhân)

- Môn thi ngoại ngữ: một trong 4 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Trung Quốc (trình độ C)

- Môn thi chuyên ngành: Lí thuyết ngôn ngữ Nga

- Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

1.1. Đối với nghiên cứu sinh đã có bằng thạc sĩ: Tổng số tín chỉ phải tích lũy: 12 tín chỉ, trong đó:

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ                

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/21 tín chỉ

     - Luận án

1.2. Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ: phải hoàn thành chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ Nga (trừ Luận văn), sau đó tiếp tục chương trình như đối với NCS đã có bằng thạc sĩ.

Tổng số đơn vị học trình phải tích luỹ:  48 tín chỉ, trong đó:

     - Khối kiến thức chung (bắt buộc):                                   11 tín chỉ

     - Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:                           25 tín chỉ

              + Bắt buộc:                                                        19 tín chỉ

              + Lựa chọn:                                                     6/12 tín chỉ

     - Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:                                 3 tín chỉ

     - Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                                9/21 tín chỉ

            - Luận án

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :