Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đạo tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Sinh thái học

Mã số: 60 42 60

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…4137…/SĐH, ngày…05 tháng…11 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Thạc sỹ phải là người có kiến thức chuyên môn vững vàng, có năng lực thực hành và khả năng thích ứng cao trước sự phát triển của khoa học-công nghệ và kinh tế, có khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành  Sinh thái học.

2.  Về năng lực:

Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sinh thái học, người học sẽ được trang bị những kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu và giảng dạy về Sinh thái học trong các trường Đại học, Cao đẳng và trong các viện nghiên cứu. ứng dụng các kiến thức Sinh thái học trong các lĩnh vực quản lý và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học nhằm phát triển các hệ sinh thái một cách bền vững.

3. Về nghiên cứu:

Sau khi tốt nghiệp cao học thuộc chuyên ngành Sinh thái học các học viên có đủ kiến thức và năng lực tham gia nghiên cứu thuộc các lĩnh vực chuyên sâu thuộc chuyên ngành Sinh thái học bao gồm : Sinh thái học ở nước; Sinh thái học ở cạn; Sinh thái môi trường.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ  Sinh học.

+ Tiếng Anh: Master in  Biology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp  thống kê.

+  Môn cơ sở: Sinh học cơ sở.

+  Môn ngoại ngữ: trình độ B (chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc).

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

26 tín chỉ

- Bắt buộc:

20 tín chỉ

- Lựa chọn:

  6 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :