Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Tiến sĩ-Chuyên ngành Hóa Hữu cơ

Mã số: 60 44 41 01

 (Ban hành kèm theo Quyết định số…3795…/SĐH, ngày…9…tháng 10 năm 2007

của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức:

Trang bị kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực Hóa  môi trường, nắm vững bản chất hóa học của các quá trình xảy ra trong môi trường và các quá trình công nghệ xử lý môi trường, giúp cho nghiên cứu sinh nắm vững lí thuyết, có trình độ và kĩ năng thực hành tốt, có khả năng phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo.

2. Về kỹ năng:

Có khả năng độc lập nghiên cứu các đề tài KH - CN chuyên ngành thuộc lĩnh vực Hóa môi trường.

3. Về năng lực:

Sau khi tốt nghiệp, NCS có thể trở thành chuyên gia bậc cao về Hóa môi trường, cán bộ có trình độ chuyên môn vững để tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cán bộ nghiên cứu ở các viện, chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Hóa môi trường: Quan trắc, đánh giá và xử lý môi trường, đồng thời có khả năng tham gia quản lý môi trường.oHoaHOH

 

4. Về nghiên cứu:

Có khả năng đề xuất và giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực liên quan đến khảo sát đánh giá mức độ ô nhiễm môi trường trong khí quyển, thủy quyển, địa quyển và sinh quyển, các qui trình công nghệ xử lý môi trường, chủ trì đề tài nghiên cứu KH -CN trong lĩnh vực Hóa học và công nghệ xử lý môi trường.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Tiến sĩ Hóa học.

+ Tiếng Anh: Doctor of Philosophy in Chemistry.

2. Môn thi tuyển sinh

Đối với các đối tượng có đã có bằng thạc sĩ chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Hóa môi trường:

+ Môn chuyên ngành: Hóa học môi trường

+ Môn ngoại ngữ : Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

Đối với các đối tượng có bằng cử nhân chuyên ngành đúng hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần với chuyên ngành Hóa môi trường:

 

+ Môn cơ bản: Toán cao cấp II

+ Môn cơ sở: Cơ sở lí thuyết hóa học và cấu tạo chất

+ Mụn chuyên ngành: Hóa học môi trường

+ Mụn ngoại ngữ: Trình độ C (một trong 5 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc)

+ Bảo vệ đề cương nghiên cứu.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sĩ  đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành gần sau khi đã học bổ sung kiến thức:

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:               3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                             6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ   

 

Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sĩ :

Tổng số  tín chỉ phải tích lũy:                      51 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung (bắt buộc):                  11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:          31 tín chỉ

- Các môn học bắt buộc:                    23 tín chỉ

- Các môn học lựa chọn:                   8 tín chỉ

+ Ngoại ngữ chuyên ngành nâng cao:           3 tín chỉ

+ Khối kiến thức chuyên đề tiến sĩ:                    6 tín chỉ

+ Luận án Tiến sĩ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :