Chương trình đào tạo thạc sĩ
Trang chủ   >  ĐÀO TẠO  >   Chương trình đào tạo thạc sĩ  >  
Đào tạo Thạc sĩ-Chuyên ngành Khí tượng và Khí hậu học

Mã số: 60 44 87

(Ban hành kèm theo Quyết định số…3901 /SĐH, ngày…18…tháng…10…năm 2007

 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội)

 

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Về kiến thức

Trang bị những kiến thức nâng cao đối với các môn học cơ sở và chuyên ngành thuộc lĩnh vực khí tượng - khí hậu, những kiến thức cập nhật về khí tượng nhiệt đới hiện đại và công nghệ dự báo thời tiết - khí hậu.

2. Về kỹ năng

Học viên được trang bị các kỹ năng phân tích các hiện tượng trong khí quyển, vận hành, lập trình được các chương trình dự báo số thời tiết và khí hậu hiện đại.

3. Về năng lực

Kết thúc chương trình, học viên có thể trở thành những chuyên gia vững vàng trong nghiệp vụ dự báo thời tiết, khí hậu, môi trường, có khả năng hoạt động độc lập sáng tạo trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và nghiệp vụ.

4. Về nghiên cứu

Các hướng nghiên cứu liên quan đến chuyên ngành:

- Mô hình hoá các quá trình khí quyển.

- Nghiên cứu các quá trình vật lí trong khí quyển.

- Dự báo thời tiết và khí hậu (hạn ngắn, vừa và dài).

- Nghiên cứu ô nhiễm khí quyển.

 

II. TÊN VĂN BẰNG VÀ MÔN THI TUYỂN SINH

1. Tên văn bằng

+ Tiếng Việt: Thạc sĩ Khí tượng.

+ Tiếng Anh: Master in Meteorology.

2. Môn thi tuyển sinh

+  Môn cơ bản: Toán cao cấp I.

+  Môn cơ sở: Khí tượng đại cương.

+ Môn ngoại ngữ: trình độ B, chọn 1 trong 5 thứ tiếng: Anh, Đức, Nga, Pháp, Trung Quốc.

 

III. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo:

Tổng số tín chỉ phải tích luỹ :                                 52 tín chỉ, trong đó:

+ Khối kiến thức chung bắt buộc:

11 tín chỉ

+ Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:

26 tín chỉ

- Bắt buộc:

18 tín chỉ

- Lựa chọn:

  8 tín chỉ

+ Luận văn thạc sĩ:

15 tín chỉ

 

Khung chương trình đào tạo xin xem tại đây

 
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :